DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

Fundacja została powołana w celu wspierania nauki oraz porozumienia między narodami w oparciu o zacieśnianie współpracy współpracy studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec. Poprzez wspieranie projektów naukowych przyczynia się ona do rozwoju podstaw i wiedzy, które sprzyjają wzajemnemu zrozumieniu i porozumieniu między Polakami i Niemcami. Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy w obu krajach. PNFN wspiera polsko-niemieckie projekty kooperacyjne w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych.

 

 

 

Informacje o konkursach

Fundacja przyznaje regularnie dotacje w dwóch odrębnych konkursach:​​​​​​​​​​​​​​

W 2021 r. odbyły się dodatkowo dwa specjalne konkursy na projekty badawcze o wartości do 300 tys. euro na temat kultury pamięci po 1989 r. i niemieckiej okupacji Polski w latach 1939-1945. Złożone w tym konkursie wnioski są aktualnie w fazie recenzowania i w marcu 2022 r. zostaną przedłożone zarządowi i i radzie naukowej PNFN do decyzji.

Formularze wnioskowe oraz zasady przyznawania dotacji dostępne są na stronie informacje dla wnioskodawców.

Wspierane projekty

Fundacja wspiera przede wszystkim projekty badawcze i wydarzenia naukowe realizowane we współpracy polsko-niemieckiej.
PNFN przyznała od początku podjęcia działalności dotacje 420 projektom na łączną kwotę ok. 12,1 mln euro.

Terminy składania wniosków

Główny konkurs do 15.11.2023 r.

Uproszczony konkurs: termin składania wniosków został przedłużony do 22.05.2023 r.

Kontakt

Witold Gnauck
Dyrektor zarządzający
E-Mail

Daria Mudzo-Wieloch
Wicedyrektor | Kierownik projektów
E-Mail

Martina Gierke
Koordynator ds. finansowych
E-Mail