DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

Fundacja została powołana w celu wspierania nauki oraz porozumienia między narodami w oparciu o zacieśnianie współpracy współpracy studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec. Poprzez wspieranie projektów naukowych przyczynia się ona do rozwoju podstaw i wiedzy, które sprzyjają wzajemnemu zrozumieniu i porozumieniu między Polakami i Niemcami. Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy w obu krajach. PNFN wspiera polsko-niemieckie projekty kooperacyjne w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych.

 

 

 

Informacje o konkursach

Fundacja przyznaje regularnie dotacje w dwóch odrębnych konkursach:​​​​​​​​​​​​​​

W 2021 r. odbyły się dodatkowo dwa specjalne konkursy na projekty badawcze o wartości do 300 tys. euro na temat kultury pamięci po 1989 r. i niemieckiej okupacji Polski w latach 1939-1945. Złożone w tym konkursie wnioski są aktualnie w fazie recenzowania i w marcu 2022 r. zostaną przedłożone zarządowi i i radzie naukowej PNFN do decyzji.

Formularze wnioskowe oraz zasady przyznawania dotacji dostępne są na stronie informacje dla wnioskodawców. Wnioski o dotację należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem internetowego portalu obsługi wniosków.

Wspierane projekty

Fundacja wspiera przede wszystkim projekty badawcze i wydarzenia naukowe realizowane we współpracy polsko-niemieckiej.
PNFN przyznała od początku podjęcia działalności dotacje 441 projektom na łączną kwotę ok. 12,6 mln euro.

Terminy składania wniosków

Główny konkurs do 15.11.2023 r.

Uproszczony konkurs do 01.12.2023 r.

Kontakt

Witold Gnauck
Dyrektor zarządzający
E-Mail

Daria Mudzo-Wieloch
Wicedyrektor | Kierownik projektów
E-Mail

Martina Gierke
Koordynator ds. finansowych
E-Mail