DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

O Fundacji

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki promuje ponadgraniczną współpracę polskich i niemieckich naukowczyń i naukowców. Wspieramy projekty z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych oraz kulturoznawstwa, realizowane przez szkoły wyższe i inne instytucje naukowe w formie polsko-niemieckiej kooperacji. We współpracy mogą dodatkowo uczestniczyć partnerzy z innych krajów. Obok projektów naukowych dofinansowujemy również wydarzenia i sieci naukowe a także nowe inicjatywy w szkolnictwie wyższym i badaniach naukowych. Najważniejszymi kryteriami decydującymi o przyznaniu dotacji są jakość naukowa projektów oraz ich znaczenie dla porozumienia polsko-niemieckiego. Dotyczy to zarówno zagadnień współczesnych, jak i tematów historycznych.

 

Ponadto przykładamy dużą wagę do wspierania młodej kadry naukowej i tworzenia trwałych sieci współpracy, ponieważ to one są warunkiem rozwoju wymiany intelektualnej między Polską a Niemcami zarówno obecnie jak i w przyszłości.
Dążymy do tego, by wspierane przez nas projekty miały charakter modelowy dla ponadgranicznej współpracy naukowej. Ich przedmiotem powinna być analiza stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim, zarówno z polskiej, jak i niemieckiej perspektywy. Swoją działalnością w Europie Środkowej Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki przyczynia się do porozumienia między narodami oraz integracji europejskiej.


Rzeczpospolita Polska i Republika Federalna Niemiec stworzyły materialne podstawy działalności Fundacji, przekazując środki stanowiące jej kapitał. 2 czerwca 2008 r. Polska i Niemcy zawarły w tym celu umowę międzyrządową dotyczącą PNFN. Odtąd we władzach Fundacji (na które składają się trzy gremia: Kuratorium, Zarząd i Rada Naukowa) zasiadają przedstawiciele obu krajów, w tym wielu ekspertów do spraw stosunków polsko-niemieckich. Wspólnie kształtują oni działalność Fundacji.

Biuro Fundacji

Witold Gnauck
Dyrektor zarządzający

Daria Mudzo-Wieloch
Wicedyrektorka | Kierowniczka projektów

Martina Gierke
Koordynatorka ds. finansowych

Siedziba Fundacji:
Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki
Große Scharrnstr. 23 a
D-15230 Frankfurt (Oder)

Gremia

Najwyższym organem Fundacji jest Kuratorium. Kontroluje jej prace i ustala wytyczne przyznawania dotacji. W Kuratorium zasiadają przedstawiciele rządów Polski, Niemiec i Brandenburgii a także przewodniczący Rady Naukowej. Zarząd reprezentuje Fundację i podejmuje decyzje w sprawie przyznania dotacji. Rada Naukowa pełni funkcję doradczą wobec pozostałych organów Fundacji i formułuje rekomendacje odnośnie wyboru projektów naukowych oraz wykorzystania środków Fundacji.

Statut Fundacji


Podstawą prawną naszej działalności na rzecz współpracy polsko-niemieckiej jest Statut Fundacji.

Wytyczne wspierania

Wytyczne tworzą ramy działalności PNFN i zawierają ogólne informacje na temat zakresu wspierania projektów.