DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

O Fundacji

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki promuje ponadgraniczną współpracę polskich i niemieckich naukowczyń i naukowców. Wspieramy projekty z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych oraz kulturoznawstwa, realizowane przez szkoły wyższe i inne instytucje naukowe w formie polsko-niemieckiej kooperacji. We współpracy mogą dodatkowo uczestniczyć partnerzy z innych krajów. Obok projektów naukowych dofinansowujemy również wydarzenia i sieci naukowe a także nowe inicjatywy w szkolnictwie wyższym i badaniach naukowych. Najważniejszymi kryteriami decydującymi o przyznaniu dotacji są jakość naukowa projektów oraz ich znaczenie dla polsko-niemieckiego porozumienia. Dotyczy to zarówno zagadnień współczesnych, jak i tematów historycznych. Ponadto przykładamy dużą wagę do wspierania młodej kadry naukowej i tworzenia trwałych sieci współpracy, ponieważ to one są warunkiem rozwoju wymiany intelektualnej między Polską a Niemcami również w przyszłości.
Dążymy do tego, by wspierane przez nas projekty miały charakter modelowy dla ponadgranicznej współpracy naukowej. Ich przedmiotem powinna być analiza stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim, zarówno z polskiej, jak i niemieckiej perspektywy. Działając w ten sposób w przestrzeni Europy Środkowej, Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki przyczynia się do porozumienia między narodami i do integracji europejskiej.
Rzeczpospolita Polska i Republika Federalna Niemiec stworzyły materialne podstawy działalności fundacji, przekazując środki stanowiące jej kapitał. 2 czerwca 2008 r. Polska i Niemcy zawarły w tym celu umowę międzyrządową dotyczącą PNFN. Odtąd we władzach fundacji (na które składają się trzy gremia: Kuratorium, Zarząd i Rada Naukowa), zasiadają przedstawiciele obu krajów, w tym wielu ekspertów do spraw stosunków polsko-niemieckich, którzy wspólnie kształtują działalność fundacji.

Biuro fundacji

Witold Gnauck
Dyrektor zarządzający

Daria Mudzo-Wieloch
Wicedyrektor | Kierownik projektów

Martina Gierke
Koordynator ds. finansowych

Siedziba fundacji:
Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki
Große Scharrnstr. 23 a
D-15230 Frankfurt (Oder)

Gremia

Najwyższym organem fundacji jest kuratorium. Kontroluje jej prace i ustala wytyczne przyznawania dotacji. W kuratorium zasiadają przedstawiciele rządów Polski, Niemiec i Brandenburgii a także przewodniczący rady naukowej. Zarząd reprezentuje fundację i podejmuje decyzje w sprawie przyznania dofinansowań. Rada naukowa pełni funkcję doradczą wobec pozostałych organów fundacji i formułuje rekomendacje odnośnie do wyboru projektów naukowych oraz użycia środków fundacji.

Statut fundacji


Podstawą prawną naszej działalności na rzecz współpracy polsko-niemieckiej jest statut fundacji.

Wytyczne wspierania

Wytyczne tworzą ramy działalności PNFN i zawierają bardzo ogólne informacje na temat zakresu wspierania projektów.