DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

Co wspieramy

Wspieramy przedsięwzięcia naukowe realizowane w partnerstwie polsko-niemieckim przez uczelnie i pozauniwersyteckie instytucje badawcze. Oprócz projektów badawczych dotujemy także wydarzenia naukowe, nowe struktury badawcze i edukacyjne, a także działania poszerzające akademickie sieci kontaktów. Fundacja wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych. Projekty muszą byċ realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. PNFN skupia się w pierwszej kolejności na tematach dotyczących stosunków polsko-niemieckich. Niemniej jednak, aspekty dotyczące innych krajów, względnie kultur mogą stanowić część finansowanych projektów. W wielu przypadkach sensowne wydaje się w szczególności uwzględnienie stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim. Tematy mogą odnosić się zarówno do współczesności jak i dotyczyć przeszłości. Priorytetowo traktowane będą projekty poruszające kwestie związane z fenomenami nowożytności.

Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych w ramach głównego konkursu Fundacja wyznaczyła cztery priorytety tematyczne:

  1. Transfer kultury i wiedzy
  2. Procesy europeizacji
  3. Zmiana norm i wartości
  4. Wielojęzyczność

Każdy projekt winien zostać przydzielony jednemu (lub kilku) priorytetowi tematycznemu. Dalsze informacje są dostępne w tekście „opis priorytetów tematycznych“. Finansowanie projektu spoza obszaru wyznaczonych priorytetów jest jedynie w szczególnych, uzasadnionych przypadkach możliwe. Wnioskodawcy powinni się w razie wątpliwości odpowiednio wcześnie zgłosić do Biura Fundacji z krótkim opisem projektu, aby sprawdzić, czy projekt wpisuje się w obszar wspierania.

Udział procentowy pozytywnych decyzji w konkursach Fundacji wynosi na ogół 20 do 30%. Składanie wniosków do Fundacji możliwe jest tylko na formularzach dostępnych na tej stronie internetowej.

Nie przyznajemy dotacji na:

Informacje o konkursach

Fundacja przyznaje regularnie dotacje w dwóch odrębnych konkursach:​​​​​​​​​​​​​​

- Główny konkurs na projekty badawcze; maks. kwota dotacji wynosi 80 tys. euro
Termin składania wniosków: 30.10.2021

- Uproszczony konkurs na wydarzenia naukowe, konferencje itp. oraz mniejsze projekty badawcze; maks. kwota dotacji wynosi 10 tys. euro
Termin składania wniosków: 01.12.2021

- Specjalny konkurs 2021
W 2021 r. odbywają się dodatkowo dwa specjalne konkursy na projekty badawcze o wartości do 300 tys. euro na temat kultury pamięci po 1989 r. i niemieckiej okupacji Polski w latach 1939-1945.
Termin składania wniosków: 15.11.2021