DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

Jakie projekty wspieramy?

Wspieramy przedsięwzięcia naukowe realizowane w partnerstwie polsko-niemieckim przez uczelnie i pozauniwersyteckie instytucje badawcze. Oprócz projektów badawczych dotujemy także wydarzenia naukowe, nowe struktury badawcze i edukacyjne, a także działania poszerzające akademickie sieci kontaktów. Fundacja wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych. Projekty muszą byċ realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. PNFN skupia się w pierwszej kolejności na tematach i odniesieniach dotyczących stosunków polsko-niemieckich. Niemniej aspekty dotyczące innych krajów i kultur mogą stanowić element wspieranych projektów. W wielu przypadkach uzasadnione wydaje się w szczególności uwzględnienie stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim. Tematy mogą być opracowywane zarówno w odniesieniu do współczesności jak i w ujęciu historycznym. W przypadku badań historycznych priorytetowo traktowane są projekty obejmujące zagadnienia nowożytności i historii najnowszej.

Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych w ramach konkursu głównego Fundacja wyznaczyła cztery priorytety tematyczne:

  1. Transfer kultury i wiedzy
  2. Procesy europeizacji
  3. Zmiana norm i wartości
  4. Wielojęzyczność

Każdy projekt winien zostać przydzielony jednemu priorytetowi tematycznemu. Możliwe jest również przyporządkowanie projektu do kilku priorytetów tematycznych jednocześnie. Dalsze informacje są dostępne w opisie priorytetów tematycznych.

Udział procentowy pozytywnych decyzji w konkursach Fundacji wynosi na ogół 20 do 30%.

Nie przyznajemy dotacji na:

Informacje o konkursach

Fundacja regularnie przyznaje dotacje w dwóch odrębnych konkursach:

W 2021 r. odbyły się dodatkowo dwa konkursy specjalne na projekty badawcze o wartości do 300 tys. euro na temat kultury pamięci po 1989 r. i niemieckiej okupacji Polski w latach 1939-1945.

Wnioski o dotację należy składać wyłącznie za pośrednictwem internetowego portalu obsługi wniosków.

Terminy składania wniosków

Decyzje dotyczące konkursów zakończonych w listopadzie/grudniu 2023 r. zostaną ogłoszone pod koniec kwietnia 2024 r.

- Konkurs główny do 15.11.2024 r.

Decyzje zostaną ogłoszone w kwietniu 2025 r.

- Konkurs uproszczony do 06.05.2024 r. oraz 02.12.2024

Decyzje zostaną ogłoszone pod koniec czerwca 2024 r. oraz w kwietniu 2025 r.