DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

Wytyczne wspierania Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

Cel Fundacji

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki powstała z woli pogłębiania współpracy między Polską a Niemcami w dziedzinie nauki. Fundatorami oraz współfundatorami są Republika Federalna Niemiec, Rzeczpospolita Polska i kraj związkowy Brandenburgia.
Celem Fundacji jest zgodnie z jej statutem promocja nauki i porozumienia między narodami poprzez wspieranie współpracy między studentami, naukowcami i badaczami z obu krajów.

Przedmiot wsparcia

Fundacja wspiera projekty badawcze, imprezy naukowe i inne ograniczone w czasie przedsięwzięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, kulturoznawstwa, nauk prawnych i ekonomicznych. Mile widziane są projekty interdyscyplinarne, które mogą obejmować także dyscypliny spoza powyższego zakresu.

Wspierane projekty muszą być realizowane w ramach polsko-niemieckiej współpracy uczelni, pozauniwersyteckich instytutów badawczych lub innych instytucji naukowych. Współpracę polsko-niemiecką można rozszerzać o partnerów z innych krajów.

Priorytetowo traktowane są tematy i odniesienia polsko-niemieckie. Wspierane projekty mogą jednak również uwzględniać aspekty dotyczące innych krajów i kultur. Istotnym elementem merytorycznym jest zwłaszcza europejski kontekst stosunków polsko-niemieckich.
Tematy można opracowywać zarówno w odniesieniu do współczesności, jak i w ujęciu historycznym. Nacisk kładzie się na projekty analizujące zjawiska od okresu nowożytności.

Szczególną uwagę poświęca się roli języków w nauce i wpływowi wielojęzyczności na badania naukowe i dydaktykę.

Fundacja może tymczasowo lub długofalowo wyznaczać priorytety tematyczne w swoich konkursach.

Kryteria wspierania

Podczas przyznawania dotacji brane są pod uwagę wyłącznie kryteria jakości. Uwzględnia się przy tym zarówno jakość naukową, jak i wkład projektu na rzecz rozwoju stosunków polsko-niemieckich.

Fundacja przykłada wagę do wspierania młodych kadr naukowych, tworzenia sieci współpracy naukowej i projektów o zrównoważonym charakterze.

Kryteria wykluczenia

Fundacja nie wspiera:

Rodzaj wsparcia

Fundacja angażuje się przede wszystkim drogą finansowania projektów na bazie wniosków. Wsparcie następuje zasadniczo w formie przeznaczonej na konkretny cel, bezzwrotnej dotacji, czyli finansowania w postaci stałej kwoty. Elementem pożądanym, a w określonych przypadkach warunkiem koniecznym, jest stosowny udział własny i pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Projekty już rozpoczęte zasadniczo nie podlegają wsparciu. Wcześniejsze rozpoczęcie działań jest możliwe w uzasadnionych wyjątkowych przypadkach. Wsparcie instytucjonalne i bezterminowe jest wykluczone.

Poza wspieraniem projektów Fundacja może podejmować własne inicjatywy w promowanych przez siebie dziedzinach i opracowywać projekty wspólnie z partnerami.