DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

Wytyczne wspierania

Wstęp

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki powstała w oparciu o chęć pogłębienia współpracy pomiędzy Polską i Niemcami w dziedzinie nauki. Życzeniem fundatorów - rządu federalnego reprezentowanego przez Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych (BMBF), kraju związkowego Brandenburgii reprezentowanego przez Kancelarię Stanu, a w przyszłości także Polski - jest popieranie porozumienia między narodami i europejskiej integracji w oparciu o współpracę pomiędzy studentami, naukowcami i badaczami obydwu krajów.

Cel Fundacji

Cel Fundacji wynika z § 2 statutu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki:

(1) Celem Fundacji jest promocja nauki i porozumienia pomiędzy narodami poprzez wspieranie polsko-niemieckiej współpracy między studentami, naukowcami i badaczami obu krajów.

(2) Cel Fundacji jest w szczególności realizowany przez:

  1. promowanie projektów i zamierzeń studentów, naukowców i badaczy w dziedzinach naukowych tych fakultetów, które są reprezentowane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i na Uniwersytecie Europejskim Viadrina, między innymi przez organizowanie imprez naukowych oraz realizację projektów badawczych o szczególnym, polsko-niemieckim odniesieniu w ramach polsko-niemieckiej współpracy uczelnianej, w szczególności na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Collegium Polonicum w Słubicach oraz przez
  2. przyznawanie stypendiów służących wymianie studentów, naukowców i badaczy w celu pogłębieia wzajemnego zrozumienia.

O stosowaniu środków decydują wyłącznie kryteria wybitności. Należy przy tym uwzględnić zarówno jakość naukową projektu lub zamierzenia, jak i jego wkład na rzecz pogłębienia porozumienia pomiędzy narodami.
 
(3) Fundacja jest instytucją użyteczności publicznej, służąc odnośnie swoich celów wyłącznie i bezpośrednio dobru powszechnemu w rozumieniu ustępu „Cele uprzywilejowane podatkowo” niemieckiej ustawy podatkowej.

(4) Fundacja działa bezinteresownie; dąży ona nie w pierwszym rzędzie do zapewnienia sobie samowystarczalności.

Przedmiot wsparcia

Podstawowe zasady

Fundacja wspiera projekty i zamierzenia w dziedzinie nauki i badań naukowych, które przyczyniają się do porozumienia między narodami, a tym samym do integracji europejskiej. W ramach tego ogólnopaństwowego zadania szczególne znaczenie przypada projektom wywodzącym się z polsko-niemieckiego pogranicza.
Zasadą jest, że projekty i zamierzenia powinny być realizowane w ramach polsko-niemieckiej współpracy przez studentów, naukowców i badaczy obu krajów. Kooperację tę można rozszerzyć, dobierając także partnerów z innych krajów.

Fundacja będzie inicjować innowacyjne projekty w Niemczech i w Polsce poprzez ich wspieranie oraz rozwijać nowe modele współpracy.
Wymiana naukowa, tworzenie sieci i wspieranie młodej kadry naukowej zajmuje szczególną pozycję w ramach działalności Fundacji.

W ramach zakresu swoich działań Fundacja dąży do współpracy z innymi instytucjami.

Fundacja poprzez finansowanie przedsięwzięć naukowych przyczynia się do odtworzenia podstaw i przekonań wspierających wzajemne zrozumienie i wyrozumiałość pomiędzy Polakami i Niemcami. Popiera ona w Polsce i w Niemczech odnośne struktury oraz wymianę i komunikowanie przekonań, które pogłębiają więzi z krajem partnera, wzbudzają wzajemne zainteresowanie, zmniejszają deficyt informacyjny i eliminują uprzedzenia.

Na podstawie uzasadnionych wniosków Fundacja promuje projekty osób trzecich. W ramach przetargów publicznych może ona także sama konkretyzować kluczowe tematy promowanych projektów. Fundacja może też organizować własne projekty, np. warsztaty i konferencje.

Fundacja kładzie nacisk na długotrwałość promowanych projektów. Warunkiem realizacji projektów jest udział własny, przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstępstwo od tej zasady.
Wykluczone jest promowanie instytucjonalne lub bezterminowe, a także wspieranie dużych projektów oraz projektów inwestycyjnych.

Obszary działania

Priorytetowo Fundacja promuje projekty w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa oraz prawoznawstwa, nauk społecznych i ekonomicznych.

Obszary promowane przede wszytkim to:

Fundacja może podejmowań własne inicjatywy w promowanych przez siebie dziedzinach, takich jak na przykład: organizacja regularnych imprez o zasięgu ogólnopolskim i ogólnoniemieckim, stanowiących rodzaj „latarni morskich” w ramach polsko-niemieckich spotkań naukowo-badawczych.

Fundacja może organizować konkursy i przyznawać nagrody za szczególne zasługi w dziedzinach przez siebie obsługiwanych i promowanych.
Fundacja może promować produkcję materiałów opisujących polsko-niemieckie porozumienie w sferze nauki i badań naukowych, na przykład filmy dokumentalne o współpracy polsko-niemieckiej.

Adresaci akcji promowania

Adresatami akcji promowania są wyższe uczelnie, pozauniwersyteckie placówki badawcze i inne instytucje naukowe w Polsce i w Niemczech, zawsze w powiązaniu z odnośnymi instytucjami w kraju partnerskim (Niemcy lub Polska), które spełniają warunki promocji.

Warunki promowania

Warunkiem promowania jest, że projekt odpowiada celowi Fundacji oraz ukierunkowaniu niniejszych wytycznych. Treść projektu musi zawierać dające się odtworzyć odniesienie do obszaru działania Fundacji.

W razie projektów wiązanych partnerzy muszą uregulować swoją współpracę w prozumieniu kooperacyjnym.

Przy finansowaniu częściowym należy zabezpieczyć i wykazać finansowanie także dla całego projektu.

Rodzaj, zakres i wysokość wsparcia

Podstawą wymiaru kwoty promocyjnej są wydatki uwzględniane przy przyznawaniu dotacji, które mogą zostać zwrócone maksymalnie w wysokości 100 %.

Wydatki uwzględniane przy przyznawaniu dotacji:

W sprawach promowania obowiązują ponadto ogólne przepisy promowania projektów wydane przez Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych. Szczegółowe przepisy w sprawie postępowania wnioskodawczego i przyznawania środków reguluje Zarząd Fundacji.

Zapytania projektowe

Zapytania projektowe należy kierować bezpośrednio do Biura Fundacji. Biuro prowadzi porady dla wnioskodawców w ramach swoich personalnych możliwości.