DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

Emocjonalne sąsiedztwo. Afekty w polsko-niemieckich dyskursach medialnych od przystąpienia Polski do UE

Wstęp

Sąsiedztwo między Polską a Niemcami to dynamiczna relacja budowana w przestrzeni pełnej napięć między przeszłością, interesem własnym a Unią Europejską. Tej z natury konfliktogennej kompilacji w dyskursach medialnych nadawany jest mniej lub bardziej wyraźny wymiar afektywny, który generuje lub dynamizuje określone procesy inkluzji, wykluczenia czy kreowania tożsamości. Projekt „Emocjonalne sąsiedztwo. Afekty w polsko-niemieckich dyskursach medialnych po przystąpieniu Polski do UE” miał na celu zwrócenie uwagi na dyskursywny charakter tego typu procesów w komunikacji masowej (w prasie), a tym samym poszerzenie wcześniejszych lingwistycznych i komunikologicznych koncepcji badania afektów i emocji jako zjawisk komunikacyjnych w (drukowanym) środowisku medialnym.

Cele i metody badawcze

Celem naukowym projektu było pokazanie, w jaki sposób emocje pojawiają się w niemieckich i polskich dyskursach medialnych, jak je (współ)kształtują oraz wpływają na aktorów, a tym samym tworzą afektywne światopoglądy, które są następnie rozpowszechniane, reprodukowane lub modyfikowane.

Analizując obszerny korpus tekstów prasowych dotyczących siedmiu wybranych wydarzeń medialnych o dużym znaczeniu dla obu wspólnot narodowych (projekt budowy Nord Stream, kwestie praworządności i polityki uchodźczej w Polsce, wizyta Angeli Merkel w Auschwitz, kwestia przesiedleńców, temat osób LGBT i debata wokół filmu „Nasze matki, nasi ojcowie”), zbadano kwestię sposobu, w jaki indywidualni i zbiorowi aktorzy medialni wykorzystują werbalne, a czasem niewerbalne środki do tworzenia określonych rzeczywistości, które mogą stanowić wspólny horyzont interpretacji dla danej zbiorowości.

W tym kontekście istotne było zbadanie:

 • w jakim stopniu te same wydarzenia społeczno-polityczne stają się wydarzeniami dyskursywnymi o różnych konotacjach emocjonalnych w Polsce i w Niemczech,
 • które afekty dominują w polsko-niemieckich dyskursach medialnych,
 • czy stosowane środki i strategie emocjonalizacji są specyficzne dla danej wspólnoty językowej i kulturowej?

W praktyce analitycznej zespół badawczy postępował interpretacyjnie. W centrum zainteresowań naukowych znalazł się język, ponieważ jest on podstawowym medium konstruowania wiedzy i dyskursywnej produkcji emocji, wchodzącym także w interakcje z innymi systemami znaków.

Podstawę teoretyczną i metodologiczną badań stanowiła medioznawcza, komunikologiczna i językoznawcza analiza dyskursu oraz semiotyczne badania nad emocjami. Empiryczne nastawienie badań wymagało również wykorzystania dwuczęściowego (niemiecko- i polskojęzycznego) korpusu badawczego, który składał się z ponad 1700 prasowych realizacji powiązanych tematycznie tekstów i komunikatów tekstowo-obrazowych z różnych kultur komunikacyjnych, przede wszystkim z kultur dziennikarskich w Polsce i w Niemczech.

Do analizy emocji opracowany został model wielopoziomowy, w którym rozróżnia się dwie główne płaszczyzny opisu: rzeczywisty poziom niemedialny (pozamedialny) i poziom medialny, który obejmuje cztery poziomy: poziom medialności, aktorów medialnych (aktorów dyskursu), poziom intratekstualny (poziom kodowania afektów) i poziom transtekstualny (poziom manifestacji lub generowania afektów). Poziom niemedialny obejmuje opis rzeczywistości „przedmedialnej” (wydarzenia w świecie rzeczywistym) za pomocą parametrów takich jak czas, aktorzy społeczni, aspekty topograficzne oraz znaczenie polityczne lub gospodarcze. Z kolei poziom medialny dotyczy poziomu wydarzeń dyskursywnych konstruowanych i przekazywanych przez media.

Afekty jako dyskursywne, medialnie skonstruowane zjawiska są wynikiem zamierzonych działań i mogą być wykorzystywane strategicznie. Należy zatem traktować je jako przedmiot racjonalnych decyzji. Ogromne znaczenie ma fakt, jakie środki (znaki werbalne i ikoniczne) oraz strategie są wykorzystywane do tworzenia (nowej) wspólnoty afektywnej lub do modulowania funkcjonowania wspólnoty istniejącej.

Wyniki projektu

Przeprowadzone analizy pozwoliły uwidocznić jawne, a przede wszystkim ukryte emocje w uporządkowanych tematycznie zbiorach danych – tekstach lub fragmentach tekstów z dyskursów prasowych w Niemczech i w Polsce – i przypisać je do określonych kategorii. W odniesieniu do stosowanych środków i strategii emocjonalizacji zidentyfikowano pewne rozpoznawalne cechy niemieckiego i polskiego dyskursu prasowego. Analiza wykazała, że w polskich dyskursach medialnych dominują emocje „strachu” i „oburzenia” lub „gniewu/oburzenia”. Stosowane są tam pewne strategie lub wzorce publicznego konstruowania emocji, które są analogiczne do tzw. toposów argumentacyjnych. W analizowanych przypadkach można mówić o toposie Niemca jako wiecznego wroga/wiecznego zagrożenia. Topos ten może być wywodzony z aktualnego kontekstu (budowa gazociągu Nord Stream, bliska współpraca Niemiec i Rosji czy nieuzasadniona interpretacja historii), w którym obecna sytuacja Polski jest postrzegana jako niebezpieczna lub niesprawiedliwa. Wykorzystanie analogii historycznych do emocjonalizacji jest specyficzne dla polskiego dyskursu medialnego: porównania historyczne w pierwszym rzędzie odwołują się do wzorca doświadczenia „klątwy geopolitycznej” obecnego w polskim myśleniu historycznym i politycznym.

W przypadku analizowanych wydarzeń medialnych i danych korpusowych można założyć, że emocje (zwłaszcza te negatywne) były dyskursywnie wykorzystywane w polskiej prasie przede wszystkim do stabilizacji lub konsolidacji polskiej tożsamości zbiorowej („my”) i legitymizacji polskich interesów, mobilizacji własnej wspólnoty oraz (moralnej) dewaluacji (lub delegitymizacji) wszelkich działań niemieckiego przeciwnika.

Analiza danych z podkorpusu niemieckojęzycznego wykazała, że dyskurs medialny w Niemczech wydaje się bardziej charakteryzować typowy dla demokracji deliberatywnych paradygmat neutralności afektywnej w przekazywaniu informacji. Emocje konstruowane przez media w niemieckich dyskursach są znacznie bardziej pośrednie i przeważnie mają inną walencję oraz znacznie niższą intensywność. Można przypuszczać, że różnice te mają swoje korzenie w odmiennych medialnych i społeczno-politycznych kulturach emocji w Niemczech i w Polsce. W przeciwieństwie do przeważnie „chłodnego” dyskursu medialnego w Niemczech, w polskiej prasie przeciwstawne stanowiska są konstruowane w sposób wyraźnie emocjonalny. W sferze mediów i dyskursywnie konstruowanych emocji dominują asymetryczne relacje między Niemcami a Polską.

Wyniki projektu mogą być postrzegane jako podstawa i impuls do przygotowania dyskursywnie realizowanej „polityki afektów” rozumianej jako polityka pozytywnych (promujących współpracę) emocji. Aby przygotować grunt pod zrównoważone i konstruktywne sąsiedztwo oparte na partnerstwie między Niemcami a Polską – dwoma państwami członkowskimi UE – nie wystarczy działać tylko na poziomie realistycznej polityki interesów. Potrzebne są również emocje.

* Teksty i zdjęcia zostały udostępnione przez zespół projektowy.

Publikacje

 • Jacek Szczepaniak, Multimodale Praktiken der Konstruktion von Emotionen in printmedialen Diskursen. W: Forum Filologiczne Ateneum – 2021/1, 2021, s. 85–98.
 • Jacek Szczepaniak, Emotionen als diskursive Phänomene. W: Stylistyka, 30, 2021, s. 11–24.
 • Janusz Pociask, Zur sprachlichen Kodierung von Emotionen im Diskurs. W: Forum Filologiczne Ateneum – 2022/1, 2022, s. 125–142.
 • Gesine Lenore Schiewer, Jacek Szczepaniak, Janusz Pociask, Jarosław Bogacki, Sławomir Kowalewski, Emotions in Media. A Discourse Linguistic Approach. W: Schiewer, Gesine Lenore; Altarriba, Jeanette; Ng, Bee Chin (red.): Language and Emotion. An International Handbook, Vol. 3., De Gruyter, Berlin/Boston 2023, s. 1609-1631.
 • Jacek Szczepaniak, Gesine Lenore Schiewer, Janusz Pociask (red.), Emotionen – Medien – Diskurse. Interdisziplinäre Zugänge zur Emotionsforschung. Harrassowitz, Wiesbaden 2023.
 • Janusz Pociask, Zur sprachlichen Konstituierung von Agonalität in deutsch-polnischen Diskursen. W: Szczepaniak, Jacek; Schiewer, Gesine Lenore; Pociask, Janusz (red.): Emotionen – Medien – Diskurse. Interdisziplinäre Zugänge zur Emotionsforschung. Harrassowitz, Wiesbaden 2023, s. 193–234.
 • Jacek Szczepaniak, Das Sprachspiel WUT. Zur Medialität einer gesellschaftlich relevanten Emotion am Beispiel von Protestschildern. W: Szczepaniak, Jacek; Schiewer, Gesine Lenore; Pociask, Janusz (red.): Emotionen – Medien – Diskurse. Interdisziplinäre Zugänge zur Emotionsforschung. Harrassowitz, Wiesbaden 2023, s. 167–192.
 • Sławomir Kowalewski, Laura Kowalska, Emotionen in medialen Diskursen am Beispiel von Memes. W: Colloquia Germanica Stetinensia, Nr. 32, 2023, s. 201-219.
 • Jacek Szczepaniak, Gesine Lenore Schiewer, Janusz Pociask,Emotionale Nachbarschaft. Affekte in deutschen und polnischen medialen Diskursen. Teil 1: Theorie – Methode – Medienereignis: Nord Stream.Przy współpracy Jarosława Bogackiego i Sławomira Kowalewskiego. Wiesbaden: Harrassowitz, 2023.

Partnerzy projektu:

Uniwersytet Bayreuth

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Czas trwania projektu:

01.10. 2019-30.09. 2023

Wysokość dotacji:

300 000 euro

Zespół

Prof. dr Gesine Lenore Schiewer
Prof. dr Gesine Lenore Schiewer
Uniwersytet Bayreuth

Dr hab. Jacek Szczepaniak, prof. uczelni
Dr hab. Jacek Szczepaniak, prof. uczelni
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr Janusz Pociask
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr Jarosław Bogacki
Uniwersytet Bayreuth

Sławomir Kowalewski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Konferencje naukowe

Udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Von der Versöhnung zur Alltäglichkeit? 30 Jahre deutsch-polnische Nachbarschaft“, debata: Deutsch-polnische Kommunikation – Chance und Herausforderung für die gegenseitigen Beziehungen, Warszawa, 18 czerwca 2021 (Jacek Szczepaniak);

Międzynarodowa konferencja naukowa „Via Scientiarum“ (23-24 września 2021, Liepāja/Łotwa – tryb zdalny),
tytuł referatu: Diskurslinguistische Analyse von Emotionen am Beispiel der polnischen und deutschen Boulevardpresse (Sławomir Kowalewski);

Międzynarodowa konferencja naukowa „Diskurs – multimodal“, 18-19 listopada 2021 (Brema – tryb zdalny),
tytuł referatu: Emotionen als multimodale Konstrukte in medialen Diskursen (Jacek Szczepaniak);

Międzynarodowa konferencja naukowa „Dyskursy pamięci. Praktyki, nośniki, media”, 08-10 czerwca 2022 (Katowice),
tytuł referatu: Pamięć i emocje w polsko-niemieckim dyskursie prasowym (Jarosław Bogacki);

Międzynarodowa konferencja naukowa „Metaphorische Kollokationen – von der Theorie zur Praxis“, 22-23 września 2022 (Dubrownik), tytuł referatu: Metaphorische Kollokationen und Idiome im Dienste der Emotionalisierung von Diskursen (Janusz Pociask);

Organizacja powiązanej z projektem międzynarodowej konferencji naukowej „Emotionen – Medien – Diskurse. Interdisziplinäre Zugänge zur Emotionsforschung“, 26-27 maja 2022 (Bydgoszcz),
tytuł referatu: Zur sprachlichen und bildlichen Konstituierung von Agonalität im Diskurs (Janusz Pociask);

tytuł referatu: Die Emotionalisierung des Emotionalen. Der Ukraine-Krieg im deutschen Pressediskurs aus emotionslinguistischer Perspektive (Jarosław Bogacki);

Kongres Towarzystwa Germanistyki Interkulturowej „Jenseits der Deiche. Konflikte der Abgrenzung“, 14-17 czerwca 2023 (Utrecht), tytuł referatu: Affektive Deiche zwischen Deutschland und Polen. Zu negativen Emotionen in polnischen Printmedien aus diskurslinguistischer Sicht (Jacek Szczepaniak)

powrót