DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

Emocjonalne sąsiedztwo. Afekty w polsko-niemieckich dyskursach medialnych od przystąpienia Polski do UE

Wstęp

Sąsiedztwo między Polską a Niemcami to dynamiczna relacja budowana w przestrzeni pełnej napięć między przeszłością, interesem własnym a Unią Europejską. Tej z natury konfliktogennej kompilacji w dyskursach medialnych nadawany jest mniej lub bardziej wyraźny wymiar afektywny, który generuje lub dynamizuje określone procesy inkluzji, wykluczenia czy kreowania tożsamości. Projekt „Emocjonalne sąsiedztwo. Afekty w polsko-niemieckich dyskursach medialnych po przystąpieniu Polski do UE” miał na celu zwrócenie uwagi na dyskursywny charakter tego typu procesów w komunikacji masowej (w prasie), a tym samym poszerzenie wcześniejszych lingwistycznych i komunikologicznych koncepcji badania afektów i emocji jako zjawisk komunikacyjnych w (drukowanym) środowisku medialnym.

Cele i metody badawcze

Celem naukowym projektu było pokazanie, w jaki sposób emocje pojawiają się w niemieckich i polskich dyskursach medialnych, jak je (współ)kształtują oraz wpływają na aktorów, a tym samym tworzą afektywne światopoglądy, które są następnie rozpowszechniane, reprodukowane lub modyfikowane.

Analizując obszerny korpus tekstów prasowych dotyczących siedmiu wybranych wydarzeń medialnych o dużym znaczeniu dla obu wspólnot narodowych (projekt budowy Nord Stream, kwestie praworządności i polityki uchodźczej w Polsce, wizyta Angeli Merkel w Auschwitz, kwestia przesiedleńców, temat osób LGBT i debata wokół filmu „Nasze matki, nasi ojcowie”), zbadano kwestię sposobu, w jaki indywidualni i zbiorowi aktorzy medialni wykorzystują werbalne, a czasem niewerbalne środki do tworzenia określonych rzeczywistości, które mogą stanowić wspólny horyzont interpretacji dla danej zbiorowości.

W tym kontekście istotne było zbadanie:

 • w jakim stopniu te same wydarzenia społeczno-polityczne stają się wydarzeniami dyskursywnymi o różnych konotacjach emocjonalnych w Polsce i w Niemczech,
 • które afekty dominują w polsko-niemieckich dyskursach medialnych,
 • czy stosowane środki i strategie emocjonalizacji są specyficzne dla danej wspólnoty językowej i kulturowej?

W praktyce analitycznej zespół badawczy postępował interpretacyjnie. W centrum zainteresowań naukowych znalazł się język, ponieważ jest on podstawowym medium konstruowania wiedzy i dyskursywnej produkcji emocji, wchodzącym także w interakcje z innymi systemami znaków.

Podstawę teoretyczną i metodologiczną badań stanowiła medioznawcza, komunikologiczna i językoznawcza analiza dyskursu oraz semiotyczne badania nad emocjami. Empiryczne nastawienie badań wymagało również wykorzystania dwuczęściowego (niemiecko- i polskojęzycznego) korpusu badawczego, który składał się z ponad 1700 prasowych realizacji powiązanych tematycznie tekstów i komunikatów tekstowo-obrazowych z różnych kultur komunikacyjnych, przede wszystkim z kultur dziennikarskich w Polsce i w Niemczech.

Do analizy emocji opracowany został model wielopoziomowy, w którym rozróżnia się dwie główne płaszczyzny opisu: rzeczywisty poziom niemedialny (pozamedialny) i poziom medialny, który obejmuje cztery poziomy: poziom medialności, aktorów medialnych (aktorów dyskursu), poziom intratekstualny (poziom kodowania afektów) i poziom transtekstualny (poziom manifestacji lub generowania afektów). Poziom niemedialny obejmuje opis rzeczywistości „przedmedialnej” (wydarzenia w świecie rzeczywistym) za pomocą parametrów takich jak czas, aktorzy społeczni, aspekty topograficzne oraz znaczenie polityczne lub gospodarcze. Z kolei poziom medialny dotyczy poziomu wydarzeń dyskursywnych konstruowanych i przekazywanych przez media.

Afekty jako dyskursywne, medialnie skonstruowane zjawiska są wynikiem zamierzonych działań i mogą być wykorzystywane strategicznie. Należy zatem traktować je jako przedmiot racjonalnych decyzji. Ogromne znaczenie ma fakt, jakie środki (znaki werbalne i ikoniczne) oraz strategie są wykorzystywane do tworzenia (nowej) wspólnoty afektywnej lub do modulowania funkcjonowania wspólnoty istniejącej.

Wyniki projektu

Przeprowadzone analizy pozwoliły uwidocznić jawne, a przede wszystkim ukryte emocje w uporządkowanych tematycznie zbiorach danych – tekstach lub fragmentach tekstów z dyskursów prasowych w Niemczech i w Polsce – i przypisać je do określonych kategorii. W odniesieniu do stosowanych środków i strategii emocjonalizacji zidentyfikowano pewne rozpoznawalne cechy niemieckiego i polskiego dyskursu prasowego. Analiza wykazała, że w polskich dyskursach medialnych dominują emocje „strachu” i „oburzenia” lub „gniewu/oburzenia”. Stosowane są tam pewne strategie lub wzorce publicznego konstruowania emocji, które są analogiczne do tzw. toposów argumentacyjnych. W analizowanych przypadkach można mówić o toposie Niemca jako wiecznego wroga/wiecznego zagrożenia. Topos ten może być wywodzony z aktualnego kontekstu (budowa gazociągu Nord Stream, bliska współpraca Niemiec i Rosji czy nieuzasadniona interpretacja historii), w którym obecna sytuacja Polski jest postrzegana jako niebezpieczna lub niesprawiedliwa. Wykorzystanie analogii historycznych do emocjonalizacji jest specyficzne dla polskiego dyskursu medialnego: porównania historyczne w pierwszym rzędzie odwołują się do wzorca doświadczenia „klątwy geopolitycznej” obecnego w polskim myśleniu historycznym i politycznym.

W przypadku analizowanych wydarzeń medialnych i danych korpusowych można założyć, że emocje (zwłaszcza te negatywne) były dyskursywnie wykorzystywane w polskiej prasie przede wszystkim do stabilizacji lub konsolidacji polskiej tożsamości zbiorowej („my”) i legitymizacji polskich interesów, mobilizacji własnej wspólnoty oraz (moralnej) dewaluacji (lub delegitymizacji) wszelkich działań niemieckiego przeciwnika.

Analiza danych z podkorpusu niemieckojęzycznego wykazała, że dyskurs medialny w Niemczech wydaje się bardziej charakteryzować typowy dla demokracji deliberatywnych paradygmat neutralności afektywnej w przekazywaniu informacji. Emocje konstruowane przez media w niemieckich dyskursach są znacznie bardziej pośrednie i przeważnie mają inną walencję oraz znacznie niższą intensywność. Można przypuszczać, że różnice te mają swoje korzenie w odmiennych medialnych i społeczno-politycznych kulturach emocji w Niemczech i w Polsce. W przeciwieństwie do przeważnie „chłodnego” dyskursu medialnego w Niemczech, w polskiej prasie przeciwstawne stanowiska są konstruowane w sposób wyraźnie emocjonalny. W sferze mediów i dyskursywnie konstruowanych emocji dominują asymetryczne relacje między Niemcami a Polską.

Wyniki projektu mogą być postrzegane jako podstawa i impuls do przygotowania dyskursywnie realizowanej „polityki afektów” rozumianej jako polityka pozytywnych (promujących współpracę) emocji. Aby przygotować grunt pod zrównoważone i konstruktywne sąsiedztwo oparte na partnerstwie między Niemcami a Polską – dwoma państwami członkowskimi UE – nie wystarczy działać tylko na poziomie realistycznej polityki interesów. Potrzebne są również emocje.

Publikacje

 • Jacek Szczepaniak, Multimodale Praktiken der Konstruktion von Emotionen in printmedialen Diskursen. W: Forum Filologiczne Ateneum – 2021/1, 2021, s. 85–98.
 • Jacek Szczepaniak, Emotionen als diskursive Phänomene. W: Stylistyka, 30, 2021, s. 11–24.
 • Janusz Pociask, Zur sprachlichen Kodierung von Emotionen im Diskurs. W: Forum Filologiczne Ateneum – 2022/1, 2022, s. 125–142.
 • Gesine Lenore Schiewer, Jacek Szczepaniak, Janusz Pociask, Jarosław Bogacki, Sławomir Kowalewski, Emotions in Media. A Discourse Linguistic Approach. W: Schiewer, Gesine Lenore; Altarriba, Jeanette; Ng, Bee Chin (red.): Language and Emotion. An International Handbook, Vol. 3., De Gruyter, Berlin/Boston 2023, s. 1609-1631.
 • Jacek Szczepaniak, Gesine Lenore Schiewer, Janusz Pociask (red.), Emotionen – Medien – Diskurse. Interdisziplinäre Zugänge zur Emotionsforschung. Harrassowitz, Wiesbaden 2023.
 • Janusz Pociask, Zur sprachlichen Konstituierung von Agonalität in deutsch-polnischen Diskursen. W: Szczepaniak, Jacek; Schiewer, Gesine Lenore; Pociask, Janusz (red.): Emotionen – Medien – Diskurse. Interdisziplinäre Zugänge zur Emotionsforschung. Harrassowitz, Wiesbaden 2023, s. 193–234.
 • Jacek Szczepaniak, Das Sprachspiel WUT. Zur Medialität einer gesellschaftlich relevanten Emotion am Beispiel von Protestschildern. W: Szczepaniak, Jacek; Schiewer, Gesine Lenore; Pociask, Janusz (red.): Emotionen – Medien – Diskurse. Interdisziplinäre Zugänge zur Emotionsforschung. Harrassowitz, Wiesbaden 2023, s. 167–192.
 • Sławomir Kowalewski, Laura Kowalska, Emotionen in medialen Diskursen am Beispiel von Memes. W: Colloquia Germanica Stetinensia, Nr. 32, 2023, s. 201-219.
 • Jacek Szczepaniak, Gesine Lenore Schiewer, Janusz Pociask,Emotionale Nachbarschaft. Affekte in deutschen und polnischen medialen Diskursen. Teil 1: Theorie – Methode – Medienereignis: Nord Stream.Przy współpracy Jarosława Bogackiego i Sławomira Kowalewskiego. Wiesbaden: Harrassowitz, 2023.

Partnerzy projektu:

Uniwersytet Bayreuth

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Zespół

Prof. dr Gesine Lenore Schiewer
Prof. dr Gesine Lenore Schiewer
Uniwersytet Bayreuth

Dr hab. Jacek Szczepaniak, prof. uczelni
Dr hab. Jacek Szczepaniak, prof. uczelni
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr Janusz Pociask
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr Jarosław Bogacki
Uniwersytet Bayreuth

Sławomir Kowalewski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Konferencje naukowe

Udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Von der Versöhnung zur Alltäglichkeit? 30 Jahre deutsch-polnische Nachbarschaft“, debata: Deutsch-polnische Kommunikation – Chance und Herausforderung für die gegenseitigen Beziehungen, Warszawa, 18 czerwca 2021 (Jacek Szczepaniak);

Międzynarodowa konferencja naukowa „Via Scientiarum“ (23-24 września 2021, Liepāja/Łotwa – tryb zdalny),
tytuł referatu: Diskurslinguistische Analyse von Emotionen am Beispiel der polnischen und deutschen Boulevardpresse (Sławomir Kowalewski);

Międzynarodowa konferencja naukowa „Diskurs – multimodal“, 18-19 listopada 2021 (Brema – tryb zdalny),
tytuł referatu: Emotionen als multimodale Konstrukte in medialen Diskursen (Jacek Szczepaniak);

Międzynarodowa konferencja naukowa „Dyskursy pamięci. Praktyki, nośniki, media”, 08-10 czerwca 2022 (Katowice),
tytuł referatu: Pamięć i emocje w polsko-niemieckim dyskursie prasowym (Jarosław Bogacki);

Międzynarodowa konferencja naukowa „Metaphorische Kollokationen – von der Theorie zur Praxis“, 22-23 września 2022 (Dubrownik), tytuł referatu: Metaphorische Kollokationen und Idiome im Dienste der Emotionalisierung von Diskursen (Janusz Pociask);

Organizacja powiązanej z projektem międzynarodowej konferencji naukowej „Emotionen – Medien – Diskurse. Interdisziplinäre Zugänge zur Emotionsforschung“, 26-27 maja 2022 (Bydgoszcz),
tytuł referatu: Zur sprachlichen und bildlichen Konstituierung von Agonalität im Diskurs (Janusz Pociask);

tytuł referatu: Die Emotionalisierung des Emotionalen. Der Ukraine-Krieg im deutschen Pressediskurs aus emotionslinguistischer Perspektive (Jarosław Bogacki);

Kongres Towarzystwa Germanistyki Interkulturowej „Jenseits der Deiche. Konflikte der Abgrenzung“, 14-17 czerwca 2023 (Utrecht), tytuł referatu: Affektive Deiche zwischen Deutschland und Polen. Zu negativen Emotionen in polnischen Printmedien aus diskurslinguistischer Sicht (Jacek Szczepaniak)

powrót