DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

Konkurs główny

Aktualny termin składania wniosków: 15 listopada 2024 r.
Ogłoszenie decyzji: połowa kwietnia 2025 r.
Pozytywnie rozpatrzone projekty mogą zostać rozpoczęte najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

Decyzje do zakończonego w listopadzie 2023 r. konkursu zostaną ogłoszone pod koniec kwietnia 2024 r.

Fundacja wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa, nauk społecznych i ekonomicznych. Projekty muszą byċ realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. Udział procentowy pozytywnych decyzji w konkursach Fundacji wynosi na ogół 20% do 30%.

PNFN skupia się w pierwszej kolejności na tematach dotyczących stosunków polsko-niemieckich. Niemniej jednak, aspekty dotyczące innych krajów, względnie kultur mogą stanowić część finansowanych projektów. W wielu przypadkach warto uwzględnić europejski kontekst w stosunkach polsko-niemieckich. Tematy mogą odnosić się zarówno do współczesności jak i dotyczyć przeszłości. Priorytetowo traktowane będą projekty poruszające kwestie związane z fenomenami nowożytności.

W ramach konkursu głównego można ubiegać się o dofinansowanie projektów naukowo-badawczych odnoszących się do jednego (lub kilku) z czterech priorytetów tematycznych:

  1. Transfer kultury i wiedzy
  2. Procesy europeizacji
  3. Zmiana norm i wartości
  4. Wielojęzyczność

Każdy projekt winien zostać przydzielony jednemu priorytetowi tematycznemu. Możliwe jest również przyporządkowanie projektu do kilku priorytetów tematycznych jednocześnie. Dalsze informacje są dostępne w opisie priorytetów tematycznych. Finansowanie projektu spoza obszaru wyznaczonych priorytetów możliwe jest jedynie w szczególnych, uzasadnionych przypadkach.

PNFN podwyższyła maksymalną kwotę dotacji projektu do 100 000 euro. Średnia kwota dotacji wynosiła dotychczas pomiędzy 50 000 euro a 70 000 euro. Udział procentowy pozytywnych decyzji wynosi 20% do 30%. 

Kwota dotacji winna być dzielona możliwie równo pomiędzy partnerów projektu z Polski i Niemiec, przy czym jedna ze stron może otrzymać maksymalnie 70% środków. Niemniej jednak przyznane środki są zawsze wypłacane jednej instytucji - w Polsce albo w Niemczech - która to instytucja będzie odpowiedzialna za przekazanie środków drugiemu partnerowi.

W ramach projektu preferuje się przyznawanie stypendiów. Stawka dla doktorantów wynosi 1500 euro w Niemczech / 1000 euro w Polsce względnie post-doktorantów 1700 euro w Niemczech / 1200 euro w Polsce. 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dotację należy przesłać wyłącznie za pośrednictwem internetowego portalu obsługi wniosków Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki.

Pięć kroków do złożenia wniosku:

Przed złożeniem wniosku prosimy zapoznać się z instrukcją oraz dalszymi informacjami zawartymi w rubryce Dokumenty.

PORTAL OBSŁUGI WNIOSKÓW
​​

Dokumenty

Instrukcja – konkurs główny

Opis priorytetów tematycznych

Wzór wniosku

Formularz podpisów

Jak złożyć wniosek?

1. Zarejestrować się na portalu obsługi wniosków

2. Podać kod aktywacyjny

3. Zalogować się podając nazwę użytkownika i hasło

4. Wysłać zapytanie

5. Wypełnić i wysłać wniosek