DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

Główny konkurs

Aktualny termin składania wniosków: 30 październik 2021 r.
Ogłoszenie decyzji: Połowa kwietnia 2022 r.
Pozytywnie rozpatrzone projekty będą mogły się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

Fundacja wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych. Projekty muszą byċ realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. Udział procentowy pozytywnych decyzji w konkursach Fundacji wynosi na ogół 20 do 30%.

PNFN skupia się w pierwszej kolejności na tematach dotyczących stosunków polsko-niemieckich. Niemniej jednak, aspekty dotyczące innych krajów, względnie kultur mogą stanowić część finansowanych projektów. W wielu przypadkach sensowne wydaje się w szczególności uwzględnienie stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim. Tematy mogą odnosić się zarówno do współczesności jak i dotyczyć przeszłości. Priorytetowo traktowane będą projekty poruszające kwestie związane z fenomenami nowożytności.

W ramach głównego konkursu można się ubiegać o dofinansowanie projektów naukowo-badawczych odnoszących się do jednego (lub kilku) z czterech priorytetów tematycznych:

  1. Transfer kultury i wiedzy
  2. Procesy europeizacji
  3. Zmiana norm i wartości
  4. Wielojęzyczność

Każdy projekt winien zostać przydzielony jednemu (lub kilku) priorytetowi tematycznemu. Dalsze informacje są dostępne w tekście „opis priorytetów tematycznych“. Finansowanie projektu spoza obszaru wyznaczonych priorytetów jest jedynie w szczególnych, uzasadnionych przypadkach możliwe. Wnioskodawcy powinni się w razie wątpliwości odpowiednio wcześnie zgłosić do Biura Fundacji z krótkim opisem projektu, aby sprawdzić, czy projekt wpisuje się w obszar wspierania.

Prosimy o korzystanie z aktualnych formularzy Fundacji w rubryce "Dokumenty", ponieważ Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją.

Maksymalna kwota dotacji wynosi w tym konkursie 80.000 euro. Średnia kwota dotacji wynosi pomiędzy 50.000 euro a 70.000 euro. Udział procentowy pozytywnych decyzji wynosi 20-30%. 

Kwota dotacji winna być dzielona możliwie równo pomiędzy partnerów projektu z Polski i Niemiec, przy czym jedna ze stron może otrzymać maksymalnie 70 % środków. Niemniej jednak przyznane środki są zawsze wypłacane jednej instytucji - w Polsce albo w Niemczech - która to instytucja będzie odpowiedzialna za przekazanie środków drugiemu partnerowi.

W ramach projektu preferuje się przyznawanie stypendiów. Stawka dla doktorantów wynosi 1.500 euro w Niemczech/1.000 euro w Polsce względnie post-doktorantów 1.700 euro w Niemczech/1.200 euro w Polsce. 

​​

Dokumenty

Instrukcja główny konkurs
[PDF - 120.3 kB]

Priorytety tematyczne opis
[PDF - 167.4 kB]

Wniosek część 1 opis projektu GK
[DOCX - 32.3 kB]

Wniosek część 2 plan finansowy GK
[XLSX - 29.7 kB]

Wniosek część 3 podpisy
[DOCX - 24.7 kB]

Streszczenie wytycznych w sprawie wniosków o dofinansowanie na bazie wydatków
[PDF - 151.7 kB]

Streszczenie szczególnych przepisów pomocniczych BMBF
[PDF - 81.9 kB]

Streszczenie ogólnych przepisów pomocniczych BMBF
[PDF - 101.5 kB]