DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

Statut fundacji

Preambuła
§ 1 Nazwa, forma prawna, siedziba
§ 2 Cel
§ 3 Majątek, przeznaczanie środków
§ 4 Organy
§ 5 Zarząd
§ 6 Zarząd, podejmowanie uchwał
§ 7 Zadania Zarządu
§ 8 Kuratorium
§ 9 Uprawnienia i obowiązki Kuratorium
§ 10 Uchwały Kuratorium
§ 11 Rada Doradcza
§ 12 Zadania Rady Doradczej
§ 13 Kierowanie Fundacją
§ 14 Zmiany Statutu, zmiana celu
§ 15 Rozwiązanie Fundacji, połączenie z inną fundacją
§ 16 Podział majątku
§ 17 Informowanie urzędu sprawującego nadzór nad Fundacją
§ 18 Urząd ds. fundacji, urząd sprawujący nadzór nad Fundacją

Preambuła

celem i zadaniem „Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki” jest promocja polsko-niemieckiej współpracy między studentami, naukowcami i badaczami obu krajów.

§ 1 Nazwa, forma prawna, siedziba

(1)  Fundacja nosi nazwę „Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki”.

(2)  Fundacja jest posiadającą zdolność prawną fundacją prawa cywilnego i ma swoją siedzibę we Frankfurcie nad Odrą.

§ 2 Cel

(1) Celem Fundacji jest promocja nauki i porozumienia między narodami poprzez wspieranie polsko-niemieckiej współpracy między studentami, naukowcami i badaczami obu krajów.

(2) Cel Fundacji jest realizowany w szczególności poprzez:

 1. promocję projektów i przedsięwzięć dla studentów, naukowców i badaczy z działów naukowo-badawczych takich wydziałów, które są reprezentowane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i na Uniwersytecie Europejskim Viadrina, między innymi poprzez realizację imprez naukowych i przedsięwzięć badawczych w ramach polsko-niemieckiej kooperacji szkół wyższych ze szczególnym polsko-niemieckim odniesieniem, zwłaszcza na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i w Collegium Polonicum w Słubicach, oraz poprzez
 2. przyznawanie stypendiów, których celem jest rozszerzanie wymiany między studentami, naukowcami i badaczami dla pogłębienia wzajemnego zrozumienia.

Przy alokacji środków miarodajne są wyłącznie kryteria doskonałości. Uwzględniane przy tym są zarówno jakość naukowa jak i wkład projektu lub przedsięwzięcia do pogłębiania zrozumienia między narodami.
 
(3) Fundacja realizuje wyłącznie i bezpośrednio cele użyteczności publicznej w myśl rozdziału „Cele uprzywilejowane podatkowo” niemieckiej ordynacji podatkowej (Abgabenordnung).

(4) Fundacja działa bezinteresownie, nie dąży w pierwszej kolejności do uzyskiwania własnych korzyści gospodarczych.

§ 3 Majątek, przeznaczanie środków

(1) Majątek Fundacji wynika z jej działalności.

(2) Majątek Fundacji podlega zachowaniu go w pierwotnej wysokości. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest wyasygnowanie maksymalnie 3 % wartości majątku, jeżeli cel Fundacji nie może być zrealizowany w inny sposób i zapewnione jest uzupełnienie majątku Fundacji o pobrane wartości majątkowe w ciągu następnych trzech lat; jednocześnie należy ustalić plan uzupełnienia majątku.

Środki Fundacji mogą być wykorzystywane wyłącznie do realizacji celu Fundacji, o ile przysporzenia nie są przeznaczone do powiększenia majątku Fundacji jako wkład późniejszych współfundatorów.

(3) Dochody z majątku Fundacji i przysporzenia nie przeznaczone do powiększenia majątku są przeznaczane do realizacji celu Fundacji. W przypadku przysporzeń ze środków publicznych przestrzega się przedmiotowych przepisów prawno-budżetowych.

(4) Fundacja jest uprawniona do przeznaczania części swoich środków na tworzenie rezerw celowych w ramach § 58 nr 6 niemieckiej ordynacji podatkowej (AO), jeżeli i jak długo jest to konieczne dla trwałej realizacji swoich uprzywilejowanych podatkowo celów. W ramach przepisów podatkowych (patrz § 58 pkt 7 a niemieckiej ordynacji podatkowej) możliwe jest tworzenie rezerw ogólnych. Przy tym należy zapewnić pozostanie wystarczającej ilości środków na realizację celów statutowych.

(5) Środki Fundacji są przeznaczane wyłącznie na cele statutowe. Nikt nie może czerpać korzyści ze świadczeń Fundacji sprzecznych z jej celem lub z niewspółmiernie wysokich wynagrodzeń.

(6) O przyznawaniu środków Fundacji decyduje Zarząd Fundacji. W odniesieniu do świadczeń ze środków Fundacji nie istnieje roszczenie prawne.

§ 4 Organy

(1)  Organami Fundacji są:

 1. Zarząd
 2. Kuratorium

(2)  Fundacja powinna posiadać Radę Doradczą.

§ 5 Zarząd

(1) W fazie konstytuowania Fundacja jest zarządzana i reprezentowana przez zarząd powołany przez fundatorów. Zarząd pracuje honorowo i nieodpłatnie, lecz ma prawo do zwrotu nieodzownych adekwatnych kosztów. Działanie tego zarządu ustaje w chwili ustanowienia Zarządu w myśl poniższego ustępu 2.

(2) Zarząd ustanowiony po zakończeniu fazy konstytuowania składa sięz co najwyżej trzech członków, w tym członka z Rzeczypospolitej Polskiej nominowanego przez polskiego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Członkowie zarządu są powoływani przez Kuratorium na okres co najwyżej trzech lat. Kuratorium powołuje przewodniczącego Zarządu i jego zastępcę. Członkowie Zarządu otrzymują odpowiednie wynagrodzenie.

Ponowne powołanie jest możliwe. Członkowie Zarządu sprawują swoją funkcję do momentu przejęcia jej przez następców.

(3) Z ważnego powodu możliwe jest odwołanie członka Zarządu uchwałą Kuratorium.

(4) Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego reprezentują Fundację zgodnie z §§ 86, 26 niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB) w sprawach sądowych oraz pozasądowych wraz z jeszcze jednym członkiem Zarządu. O ile powołany jest tylko jeden członek Zarządu, reprezentuje on Fundację sam. Kuratorium może uchwalić odmienne uregulowania dotyczące zastępstwa.

§ 6 Zarząd, podejmowanie uchwał

(1) Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach lub w drodze głosowania pisemnego. Przewodniczący Zarządu lub jego zastępca wysyła do wszystkich członków Zarządu pisemne zaproszenie na posiedzenie w terminie dwóch tygodni przed danym posiedzeniem podając dokładny porządek dzienny lub wzywa ich do pisemnego oddania głosu w terminie dwóch tygodni. Zarząd posiada zdolność do podejmowania uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej dwie trzecie jego członków. Uchwały w sprawach, nie uwzględnionych w wysłanym porządku dziennym posiedzenia, mogą być podejmowane tylko w obecności wszystkich członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednakże co najmniej raz w roku lub na wniosek przynajmniej jednego członka Zarządu.

(2) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych przez obecnych członków z wyjątkiem uchwał w sprawie przyznawania środków pomocowych. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego lub, w razie jego nieobecności, głos jego zastępcy. Uchwały w sprawie przyznawania środków pomocowych zapadają jednomyślnie. Uchwały w drodze głosowania pisemnego zapadają tylko w razie wyrażenia zgody na taką procedurę przez wszystkich członków Zarządu.

(3) Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół podpisywany przez kierownictwo posiedzenia. Protokół zawiera słowne brzmienie podjętych uchwał. Odnośnie uchwał podjętych w drodze głosowania pisemnego sporządza się protokół, do którego dołącza się zgody pisemne.

§ 7 Zadania Zarządu

(1) Zarząd zarządza Fundacją zgodnie ze Statutem Fundacji i przepisami prawa na własną odpowiedzialność. Przy tym jak najefektywniej i najwierniej spełnia wolę fundatorów. Członkowie Zarządu są zobowiązani do sumiennego i oszczędnego zarządzania majątkiem Fundacji i innymi środkami. Zarząd przedkłada Kuratorium do uchwalenia roczny plan finansowy.

(2) O ile zadania Fundacji wymagają szczególnego kierownictwa, można w tym celu zatrudniać pracowników i odpowiednio ich opłacać orientując się według systemu wynagrodzeń służby publicznej i uwzględniając zakaz faworyzowania.

(3) Zarząd kieruje Fundacją i w jego gestii leżą wszystkie sprawy nie zastrzeżone niniejszym statutem do kompetencji innych organów Fundacji. Zarząd wykonuje uchwały Kuratorium.

(4) Zarząd przedkłada do aprobaty Kuratorium sprawy wyjątkowe wychodzące poza ramy bieżących czynności, w szczególności

 1. plan finansowy i rozliczenie roczne
 2. sprawozdanie odnośnie planowania finansowego i lokaty majątku Fundacji
 3. sprawozdanie roczne z działalności Fundacji
 4. powołanie biegłych rewidentów.

(5)  Zarząd uchwali swój regulamin wewnętrzny.

§ 8 Kuratorium

(1) Kuratorium składa się z:

 1. dwóch pracowników administracji krajowej delegowanych przez rząd kraju związkowego Brandenburgia
 2. dwóch pracowników administracji federalnej delegowanych przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec
 3. dwóch członków delegowanych przez rząd polski, powoływanych przez polskiego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z polskim ministrem spraw zagranicznych
 4. koordynatora do spraw stosunków niemiecko-polskich Republiki Federalnej Niemiec lub - w razie wakatu na tej pozycji - zastępcy powołanego przez federalnego ministra właściwego do spraw nauki
 5. przewodniczącego Rady Doradczej

(2) Kuratorium wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego

(3) Członkowie Kuratorium mają w każdej chwili prawo wglądu do ksiąg i dokumentacji Fundacji, zlecenia przeprowadzenia takiego wglądu i zażądania udzielenia wyjaśnień przez Zarząd.

§ 9 Uprawnienia i obowiązki Kuratorium

(1) Kuratorium jest najwyższym organem Fundacji.

(2) W gestii Kuratorium leży w szczególności

 1. powoływanie, odwoływanie i ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu
 2. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego i udzielanie absolutorium Zarządowi
 3. zatwierdzenie regulaminu wewnętrznego Zarządu
 4. podejmowanie uchwał w ramach §§ 14, 15 i 16
 5. podejmowanie uchwał w sprawie planu finansowego przedkładanego przez Zarząd
 6. powoływanie członków Rady Doradczej
 7. ustalenie wytycznych, włącznie z zasadami i warunkami, przyznawania środków pomocowych
 8. podejmowanie uchwał w sprawie zamierzeń i czynności prawnych wychodzących poza bieżącą działalność, jeżeli ich wartość jest jednocześnie wyższa niż 50.000 € lub prowadzi do zobowiązań ze strony Fundacji przekraczających okres trzech lat
 9. nabywanie, sprzedaż i obciążanie działek lub porównywalne czynności prawne
 10. ustanowienie zasad zarządzania majątkiem.

(3) Członkowie Kuratorium delegowani przez rząd Republiki Federalnej Niemiec posiadają w sprawach definiowanych § 9 ust. 2 lit. e), g) i h) po cztery głosy, w sprawach definiowanych § 9 ust. 2 lit. d) po dziewięć głosów a we wszystkich pozostałych sprawach po jednym głosie. Pozostali członkowie posiadają we wszystkich sprawach po jednym głosie.
W sprawach definiowanych § 9 ust. 2 lit. a), b), c), f), i), j) decyzje nie mogą być podejmowane przeciwko głosom członków delegowanych przez rząd kraju związkowego Brandenburgia lub przeciwko głosom członków delegowanych przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub przeciwko głosom członków delegowanych przez rząd Republiki Federalnej Niemiec. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, przewodniczący przedłoży odpowiednie propozycje mające na celu podjęcie zgodnej decyzji przez Kuratorium. Jeśli w sprawach definiowanych § 9 ust. 2 lit. b), c), i), j) nie dojdzie do porozumienia w ciągu sześciu miesięcy, zadecydują głosy członków delegowanych przez rząd Republiki Federalnej Niemiec działających w konsultacji z członkami delegowanymi przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej. O ile w sprawach definiowanych § 9 ust. 2 lit. g) oraz lit. d) chodzi o podejmowanie uchwał dotyczących statutu (§ 14), decyzje nie mogą być podejmowane przeciwko głosom członków delegowanych przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej.
W sprawach definiowanych § 9 ust. 2 lit  f) przewodniczący Rady Doradczej nie ma prawa głosu.

(4) Kuratorium może podejmować pojedyncze kroki i decyzje leżące w gestii Zarządu. Kuratorium może udzielać poleceń Zarządowi.

(5) Kuratorium uchwala swój regulamin wewnętrzny.

(6) Działalność członków Kuratorium na rzecz Fundacji ma charakter honorowy. Nie wolno im przekazywać żadnych korzyści majątkowych. Współmierne wydatki i nakłady członków mogą zostać im zwrócone w drodze odpowiedniej uchwały Kuratorium. Odpowiedzialność cywilna członków Kuratorium ogranicza się do przypadków umyślnego działania na szkodę Fundacji i rażącego niedbalstwa.

§ 10 Uchwały Kuratorium

(1) Kuratorium obraduje co najmniej raz w roku. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Kuratorium. Każdy członek może zażądać zwołania posiedzenia podając uzasadnienie. Pierwsze posiedzenie, na które zaprasza zarząd fazy konstytuowania ma miejsce w odpowiednim czasie przez zakończeniem tej fazy.

(2) Kuratorium posiada zdolność do przyjmowania uchwał w obecności więcej niż połowy swoich członków. Członkowie przyjmują uchwały zwykłą większością oddanych głosów, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. W przypadku równości oddanych głosów decyduje głos przewodniczącego. Nie dotyczy to przypadków definiowanych w § 9 ust. 2 i ust. 3. Nieobecny członek Kuratorium może być zastępowany przez innego obecnego członka na podstawie pisemnego oświadczenia. Z posiedzeń Kuratorium sporządza się protokoły.

(3) Uchwały w myśl §§ 14, 15 i 16 niniejszego Statutu wymagają większości trzech czwartych oddanych głosów.

(4) W wyjątkowych przypadkach możliwe są uchwały podejmowane w drodze głosowania pisemnego. Szczegóły reguluje regulamin wewnętrzny Kuratorium. Uchwały podejmowane w drodze głosowania pisemnego nie są dopuszczalne w przypadku powoływania i odwoływania członków organów oraz uchwałw myśl §§ 14, 15 i 16 niniejszego Statutu.

§ 11 Rada Doradcza

(1) Fundacja będzie posiadać Radę Doradczą powoływaną przez Kuratorium i składającą się z co najwyżej 6 członków, w tym dwóch z Rzeczpospolitej Polskiej, reprezentujących środowiska naukowo-badawcze. Działalność członków Rady Doradczej ma charakter honorowy. Członkowie mają prawo do zwrotu swoich kosztów. Rząd Republiki Federalnej Niemiec i rząd kraju związkowego Brandenburgia mają prawo do nominowania po jednym niemieckim członku; polski minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ma prawo do nominowania dwóch członków z Rzeczypospolitej Polskiej.
.

(2) Członkowie Kuratorium i Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Doradczej w charakterze gości.

§ 12 Zadania Rady Doradczej

(1)  Rada Doradcza doradza pozostałym organom Fundacji we wszystkich kwestiach ważnych dla działalności Fundacji.

(2)  Rada Doradcza udziela rekomendacji odnośnie przeznaczania środków Fundacji w ramach realizacji celów Fundacji i proponuje ogólne wytyczne, o ile jest to celowe.

(3)  Rada Doradcza jest odpowiedzialna za opiniowanie merytoryczne. Rada Doradcza omawia roczne sprawozdania z działalności Fundacji.

§ 13 Kierowanie Fundacją

(1) Przychody i rozchody Fundacji podlegają obowiązkowi prowadzenia zapisów, a przynależna dokumentacja archiwacji. Na końcu każdego roku finansowego sporządza się zestawienie przychodów i rozchodów oraz majątku Fundacji w formie rozliczenia rocznego i sprawozdania z realizacji celu Fundacji. Roczne sprawozdanie finansowe składające się z rozliczenia rocznego i sprawozdania z realizacji celu Fundacji przedkłada się urzędowi Fundacji w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku finansowego. Rokiem finansowym jest rok kalendarzowy.

(2) Rozliczenie roczne w myśl ust. 1 podlega kontroli przez biegłego rewidenta. Raport pokontrolny przekazuje się urzędowi sprawującemu nadzór.

(3) Realizacja budżetu i gospodarowanie Fundacją jak i spożytkowanie środków przez beneficjentów zgodnie z § 2 niniejszego Statutu podlegają kontroli Federalnej Izby Obrachunkowej (Bundesrechnungshof). Podczas uzgadniania promocji projektów Fundacja zastrzega prawo do kontroli Federalnej Izby Obrachunkowej u beneficjentów.

§ 14 Zmiany Statutu, zmiana celu

(1) Zmiany Statutu nie dotyczące celu Fundacji uchwala Kuratorium. W przypadku takich zmian konieczne jest zezwolenie urzędu ds. fundacji.

(2) Jeżeli istotna zmiana warunków przemawia za koniecznością zmiany celu Fundacji, Kuratorium może go uzupełnić lub uchwalić nowy cel Fundacji. Dotyczy to w szczególności przypadku zaangażowania w działalność Fundacji kraju członkowskiego Unii Europejskiej jako późniejszego współfundatora w drodze wniesienia wkładu finansowego. Rzeczona uchwała wymaga zezwolenia urzędu ds. fundacji. Jeśli wcześniejszy cel Fundacji miał charakter użyteczności publicznej, nowy cel musi być również uprzywilejowany podatkowo. W takim wypadku przed udzieleniem zezwolenia przez urząd ds. fundacji uchwała wymaga zgody administracji finansowej.

§ 15 Rozwiązanie Fundacji, połączenie z inną fundacją

(1) Kuratorium może uchwalić rozwiązanie Fundacji lub jej połączenie z jedną lub kilkoma innymi uprzywilejowanymi podatkowo fundacjami, jeżeli warunki nie pozwalają na ustawiczną i trwałą realizację celu Fundacji.

(2) Nowa fundacja powstająca w wyniku połączenia musi również być uprzywilejowana podatkowo. Uchwały przewidziane § 15 wymagają zgody administracji finansowej. W przypadku uchwał przewidzianych ust. 1 zgodę należy uzyskać przed otrzymaniem zezwolenia urzędu ds. fundacji.

§ 16 Podział majątku

(1)  W przypadku rozwiązania lub zniesienia Fundacji lub ustania celów użyteczności publicznej majątek przypada fundatorom i późniejszym współfundatorom w wysokości wpłaconych udziałów w kapitale i/lub wartości ogólnej wniesionych wkładów rzeczowych, o ile są one korporacjami prawa publicznego. Podział majątku jest związany ze zobowiązaniem do przeznaczania majątku Fundacji bezpośrednio i wyłącznie na cele użyteczności publicznej.
Wysokość majątku przypadająca fundatorom i późniejszym współfundatorom zależy od stosunku wkładów do majątku Fundacji i innych dotacji w chwili powstania powodu rozwiązania Fundacji lub ustania celów użyteczności publicznej.

(2) Pozostały majątek przypada fundatorom i późniejszym współfundatorom ustalonym w ust. 1 zdaniu 1, którzy wydajągo bezpośrednio i wyłącznie na cele użyteczności publicznej, dobroczynne lub kościelne. Wysokość majątku przypadająca fundatorom i późniejszym współfundatorom zależy od stosunków przewidzianych w ust. 1 zdaniu 2.

(3)  Uchwały według niniejszego przepisu wymagają - przed udzieleniem zezwolenia przez urząd ds. fundacji - zgody administracji finansowej.

§ 17 Informowanie urzędu sprawującego nadzór nad Fundacją

Urząd sprawujący nadzór nad Fundacją informuje się na jego życzenie w każdej chwili o wszystkich sprawach Fundacji. Roczne sprawozdanie finansowe przedkłada się urzędowi sprawującemu nadzór bez uprzedniego żądania.

§ 18 Urząd ds. fundacji, urząd sprawujący nadzór nad Fundacją

Urzędem ds. fundacji jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Kraju Związkowego Brandenburgia.