DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

Informacje dla dotacjobiorców

Na następującej, chronionej hasłem stronie internetowej znajdziecie Państwo, oprócz wytycznych, także inne wewnętrzne instrukcje i formularze fundacji dla asysty w projektach oraz sprawozdawczości.

Numer projektu (xxxx-xx) stanowi jednocześnie login i nazwę użytkownika

Wewnętrzne instrukcje i formularze fundacji dla beneficjentów dotacji


Dla wspierania Pańtwa projektu obowiązują przepisy pomocnicze dotyczące dotacji na wspieranie projektów na bazie wydatków (NABF) Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych (BMBF). Ilekroć w tych Przepisach jest mowa o urzędzie udzielającym zezwolenia lub podobnie albo o samym Ministerstwie, należy odnosić to odpowiednio do Fundacji jako podmiotu udzielającego dotacji.

Przepisy pomocnicze dotyczące dotacji na wspieranie projektów na bazie wydatków (NABF) łączą Szczególne przepisy pomocnicze dotyczące dotacji Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych na wspieranie projektów na bazie wydatków (BNBest-P) jak również ogólne przepisy pomocnicze dotyczące dotacji na wspieranie projektów (ANBest-P).

Dalsze informacje na stronie Federalnago Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych

Beneficjent dotacji jest zobowiązany zapewnić rzetelne prowadzenie badań naukowych i stosować dobrą praktykę naukową. Poprzez zalecenia Niemieckiej Wspólnoty Badawczej (DFG) i Narodowego Centrum Nauki (NCN) zasady samokontroli zostały zainicjowane i sformułowałane w sposób, który znalazł powszechny konsensus.

Zalecenia DFG dotyczące zapewnienia dobrej praktyki w prowadzeniu badań naukowych
Zalecenia NCN dotyczące zapewnienia dobrej praktyki w prowadzeniu badań naukowych


 

Kontakt

W razie pytań co do przebiegu projektu, dla zmian przeznaczenia i przedłużenia czasu trwania projektów, prosimy zwracać się do:

Daria Mudzo-Wieloch
Wicedyrektor | Kierownik projektów
E-Mail

W sprawach rozliczeń finansowych, wniosków o wypłatę środków oraz sprawozdań osobą kontaktową jest:

Martina Gierke
Koordynator ds. finansowych
E-Mail