DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

21.6.2023 r.

Umowa międzyrządowa umożliwi Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki dodatkowe wspieranie transgranicznych projektów badawczych

Podpisanie umowy 21 czerwca 2023 roku w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie

21 czerwca 2023 roku przedstawiciele polskiego i niemieckiego ministerstwa nauki – sekretarz stanu prof. Sabine Döring i sekretarz stanu Wojciech Murdzek podpisali w Warszawie umowę międzyrządową zmieniającą umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. Nowy zapis w umowie tworzy prawną podstawę wspierania w przyszłości działalności statutowej Fundacji. Każda ze stron może przekazać do 500 tysięcy euro rocznie.

Cornelia Pieper, przewodnicząca Zarządu Fundacji i konsul generalna Niemiec w Gdańsku, skomentowała: „Porozumienie to otwiera drzwi do dalszego wspierania większych projektów badawczych dotyczących centralnych tematów polsko-niemieckich. Cieszymy się z dążenia obu rządów do kontynuowania tej ważnej formy współpracy polsko-niemieckiej”.

Dzięki porozumieniu będą mogły być realizowane dwa projekty z konkursów specjalnych "Kultura Pamięci: Media - Koniunktury. Polska i Niemcy po 1989 roku" oraz "Okupacja niemiecka w Polsce 1939-1945: polityka - terror - życie codzienne - opór". Naukowcy rozpoczną prace badawcze latem 2023 roku. Zespół badawczy z Łodzi i Jeny zajmuje się tematem: " Infrastruktury pamięci. Aktanci procesu globalizacji i ich wpływ na niemiecką i polską kulturę pamięci". Naukowcy z Warszawy i Berlina będą współpracować z polsko-niemieckim zespołem autorów nad podręcznikiem poświęconym niemieckiej okupacji Polski w latach 1939-1945.

Na podstawie zaktualizowanej umowy międzyrządowej Fundacja może planować dodatkowe konkursy na dofinansowanie projektów. „Rozpoczęliśmy już konsultacje z Radą Naukową i niebawem będziemy mogli przedstawić propozycję nowego tematu konkursu specjalnego. Chcemy się zająć jednym z aktualnych zagadnień, a mianowicie skutkami tak zwanej »epokowej przemiany« od 2022 roku w stosunkach polsko-niemieckich” - podkreślił prof. Jan Rydel, wiceprzewodniczący Zarządu.

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki wspiera od 2008 roku polsko-niemieckie przedsięwzięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, zwłaszcza projekty badawcze i wydarzenia naukowe. Od początku działalności PNFN przyznała dotacje 432 polsko-niemieckim projektom na łączną kwotę ponad 12,5 mln euro.
Środki stanowiące kapitał Fundacji przekazały jej rządy Polski i Niemiec, a do fundatorów należy również Kraj Związkowy Brandenburgia. Wszystkie gremia PNFN mają obsadę polsko-niemiecką. Współpracę obu krajów w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki ustalono w 2008 roku w umowie międzyrządowej.

 


 

powrót

Kontakt

Witold Gnauck
Dyrektor zarządzający
E-Mail

Daria Mudzo-Wieloch
Wicedyrektorka | Kierowniczka projektów
E-Mail

Martina Gierke
Koordynatorka ds. finansowych
E-Mail