DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

Informacje o ochronie danych

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN) bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony Państwa danych osobowych. Dane osobowe, gromadzone w trakcie odwiedzin naszych stron internetowych i korzystania z naszego serwisu, przetwarzamy z zachowaniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Bez Państwa zgody lub upoważnienia ustawowego Państwa dane nie są przez nas ani publikowane, ani przekazywane stronom trzecim.

Poniżej objaśniamy, które dane rejestrujemy w trakcie korzystania z naszego serwisu i w jaki dokładnie sposób się nimi posługujemy:

Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

Zakres przetwarzania danych

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników zasadniczo w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne w celu udostępnienia sprawnej strony internetowej oraz naszych treści i serwisu. Gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się normalnie tylko po wyrażeniu zgody ze strony użytkowników. Wyjątek stanowią przypadki, w których przetwarzanie danych jest zezwolone na mocy przepisów ustawowych.

Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych

W zakresie, w jakim uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą, na dokonywanie czynności przetwarzania danych osobowych, jako podstawa prawna obowiązuje art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).

Przy przetwarzaniu danych osobowych, niezbędnym do wypełnienia postanowień umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jako podstawa prawna obowiązuje art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Obowiązuje to również w zakresie czynności przetwarzania danych osobowych, koniecznych dla podjęcia działań przed zawarciem umowy.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania na mocy prawa, któremu podlega nasza instytucja, jako podstawa prawna obowiązuje art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

O ile przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu PNFN lub strony trzeciej, a interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne wobec interesu wymienionego jako pierwszy, wówczas jako podstawa prawna do przetwarzania danych obowiązuje art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Usuwanie danych oraz okres przechowywania danych

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane lub uniemożliwia się do nich dostęp wówczas, gdy ustaje cel przechowywania danych. Ponadto przechowywanie danych może mieć miejsce wówczas, gdy zostało to przewidziane ze strony europejskiego lub narodowego ustawodawcy w rozporządzeniach prawa unijnego, ustawach lub innych przepisach, którym podlega PNFN. Uniemożliwianie dostępu do danych lub ich usuwanie następuje również wówczas, gdy upływa termin przechowywania danych obowiązujący na podstawie wyżej wymienionych norm, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia umowy lub wypełnienia postanowień umowy.

Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz innych ustaw o ochronie danych obowiązujących w określonym kraju, jak również pozostałych przepisów o ochronie danych jest

reprezentowana przez Zarząd, w którego skład wchodzą:

Prof. dr hab. Rita Süssmuth
b. Przewodnicząca Bundestagu
(Przewodnicząca)

Prof. dr hab. Jan Rydel
Instytut Politologii
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
(Wiceprzewodniczący)

Prof. dr hab. inż. Sabine Kunst
Rektor Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie

Udostępnienie strony internetowej, sporządzanie logów oraz analiza internetowa

Przy każdorazowym korzystaniu i przy każdorazowym pobieraniu plików dane są tymczasowo zapisywane i przetwarzane w pliku dziennika (logu).

Przed utrwaleniem dokonuje się anonimizacji każdego rekordu poprzez zmianę adresu IP.

W szczególności podczas każdego dostępu/pobierania zapisywane są następujące dane: 

Niniejsze dane analizowane są jedynie dla celów statystycznych i ulepszania oferty. Nie ma miejsca innego rodzaju wykorzystanie lub przekazywanie stronom trzecim.

Przy korzystaniu ze stron PNFN, dla ułatwienia nawigacji używa się tak zwanych tymczasowych plików cookie. Te pliki cookie dotyczące sesji nie zawierają żadnych danych osobowych i wygasają po zakończeniu sesji. Techniki w rodzaju applet java lub ActiveX control, umożliwiające zrekonstruowanie sposobu korzystania z dostępu przez użytkowników, nie są stosowane.

Podstawą prawną dla przejściowego utrwalania danych oraz logów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zapisywanie w formie logów dokonuje się celem zapewnienia sprawnego funkcjonowania strony internetowej. Ponadto dane te służą nam do optymalizacji stron internetowych, do usuwania zakłóceń oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów techniczno-informatycznych. Dla tych celów posiadamy uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane są kasowane, gdy tylko przestają być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego były gromadzone. W przypadku rejestracji danych do udostępnienia strony internetowej ma to miejsce wówczas, gdy dana sesja została zakończona. W przypadku utrwalania danych w plikach dziennika ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach. Utrwalanie w szerszym zakresie jest możliwe. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub przetwarzane, a zatem zidentyfikowanie danego klienta nie jest już możliwe.

Rejestracja danych do udostępnienia strony internetowej i utrwalanie danych w plikach dziennika jest niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej. W konsekwencji nie ma możliwości zgłaszania sprzeciwu ze strony użytkownika.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą, której dane osobowe są gromadzone w ramach wyżej wymienionych serwisów, przysługują Państwu zasadniczo następujące prawa, o ile w pojedynczych przypadkach nie mają zastosowania żadne wyjątki określone ustawowo:

Kontakt

Witold Gnauck
Dyrektor zarządzający
E-Mail

Daria Mudzo-Wieloch
Wicedyrektorka | Kierowniczka projektów
E-Mail

Martina Gierke
Koordynatorka ds. finansowych
E-Mail