Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN)

Fundacja została powołana w celu wspierania nauki oraz porozumienia między narodami w oparciu o zacieśnianie współpracy współpracy studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec. Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy w obu krajach.

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
prof. dr hab. Włodzimierza Borodzieja,

wybitnego warszawskiego historyka, specjalisty w zakresie historii najnowszej, wieloletniego członka Rady Naukowej PNFN. Profesor Borodziej był bardzo ważną i znaną postacią w polsko-niemieckiej współpracy naukowej ostatnich dziesięcioleci. Szczególnie wiele zawdzięczają mu nauki historyczne w obu krajach. Od 2008 do 2018 roku był wiceprzewodniczącym Rady Naukowej PNFN. Jesteśmy mu głęboko wdzięczni za jego cenny wklad w pracę Fundacji i wytrwałe zaangażowanie.

Składamy najszczersze wyrazy współczucia jego rodzinie i bliskim mu osobom.

Członkowie Zarządu i Rady Naukowej oraz zespół Biura Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

Informacje o konkursach

Fundacja przyznaje dotacje w dwóch odrębnych procedurach aplikacyjnych:​​​​​​​​​​​​​​

Formularze wnioskowe oraz zasady przyznawania dotacji dostępne są na stronie informacje dla wnioskodawców.

 • Główny konkurs

Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych obowiązują nadal cztery priorytety tematyczne: Transfer kultury i wiedzy, procesy europeizacji, zmiana norm i wartości oraz wielojęzyczność. Maksymalna kwota dotacji wynosi w tym konkursie 80.000 euro.

Wnioski można składać do 30 października 2021 r. Decyzje o przyznaniu dotacji zostaną ogłoszone w połowie kwietnia 2022 r. Kolejny konkurs odbędzie się jesienią 2022 r.

 • Uproszczony konkurs

Fundacja wprowadziła poza tym uproszczone postępowanie konkursowe dla mniejszych projektów, szczególnie konferencji i wydarzeń naukowych. Maksymalna kwota dotacji wynosi w tym konkursie 10.000 euro.

Wnioski w kolejnej edycji konkursu będzie można złożyć do 1 grudnia 2021 r. Decyzje zostaną ogłoszone w połowie kwietnia 2022 r. Kolejny konkurs odbędzie się w kwietniu 2022 r.

 • Specjalne konkursy 2021

Fundacja ogłasza dwa specjalne konkursy, realizowane przy wsparciu ministerstw nauki Polski i Niemiec, na badania dotyczące stosunków polsko-niemieckich w XX i XXI wieku. Szkoły wyższe i inne instytucje naukowe w Polsce i w Niemczech mogą ubiegać się o wieloletnie dofinansowanie w maksymalnej wysokości 300.000 euro na partnerskie projekty badawcze.

Konkurs pod tytułem "Kultura pamięci: Media – Koniunktury. Polska i Niemcy po 1989 roku" umożliwia analizę kultury pamięci oraz postrzegania kraju sąsiedniego.

Konkursem "Niemiecka okupacja Polski 1939-1945: polityka – terror – życie codzienne – opór" PNFN zamierza wnieść wkład w badania nad losami Polski i Polaków podczas II wojny światowej.

Informacja prasowa zawiera podsumowanie obu specjalnych konkursów.

Szczegóły i formularze wniosku zostaną opublikowane pod koniec sierpnia. Termin składania wniosków upływa 15 listopada 2021 r. Decyzje zostaną podjęte w kwietniu 2022 r.


Współpraca bilateralna 2.0 – wyzwania i szanse w kryzysie

Na tej stronie znajdą Państwo (zob. „Dokumenty") wspólne oświadczenie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz PNFN w sprawie pandemii koronawirusa.
 

Informacja na temat skutków pandemii dot. projektów wspartych przez PNFN

Ze względu na działania podjęte przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusa, niektóre z projektów wspieranych przez PNFN mogłyby zostać dotknięte skutkami. Biuro DPWS działa zgodnie z następującymi wytycznymi:

 • Ze względu na bardzo różne harmonogramy i sytuacje budżetowe w projektach, zmiany automatyczne lub ogólne nie są wskazane. W razie potrzeby prosimy o kontakt z fundacją w formie pisemnej (e-mail) i krótki opis planowanych zmian.
 • Proszę najpierw sprawdzić, czy możliwa jest kontynuacja projektu poprzez dokonanie kosztowo neutralnych zmian (np. przesunięcie wydarzeń).
 • Z reguły wydłużenie czasu trwania projektu jest bezproblemowe.
 • Proszę sprawdzić, czy Państwo wydaliście lub wydacie przelane przez nas środki w ciągu 6 miesięcy. Jeśli nie, prosimy o przekazanie pozostałych środków z powrotem do nas, w przeciwnym razie zostaną naliczone odsetki za zwłokę. Środki te nie wygasają, można je odzyskać później (patrz również § 4 w umowie o dofinansowanie).

Deutsch
(URL: http://www.dpws.de/index.html)

Dokumenty

Kontakt

 • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

  • Witold Gnauck
  • Dyrektor zarządzający
  • +49-(0)335-6640593
  • e-mail
  • Daria Mudzo-Wieloch
  • Zastępczyni dyrektora /
  • Kierownik projektów
  • +49-(0)335-6640593
  • e-mail
  • Martina Gierke
  • Specjalistka ds. administracyjno-
  • finansowych
  • Księgowa
  • +49-(0)335-6640226
  • e-mail
  • Große Scharrnstr. 23 a
  • 15230 Frankfurt (Oder)
  • +49-(0)335-6640595
  • Homepage