DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

Ukraińcy w Polsce i w Niemczech – społeczeństwo obywatelskie i zaangażowanie polityczne, oczekiwania, możliwości działania

Wstęp

Rozwój sytuacji w Ukrainie od 2013 r. stworzył nowe wyzwania dla Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Dwa główne zagadnienia w tym kontekście to promowanie demokratyzacji Ukrainy oraz zbliżenie jej do UE. Jedną z grup, która może wnieść decydujący wkład w sprostanie tym wyzwaniom, są Ukraińcy mieszkający na stałe lub tymczasowo w UE. Biorąc pod uwagę powyższe, celem badania było przedstawienie spektrum zaangażowania mieszkających w Polsce i w Niemczech Ukraińców w działania wspierające tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. W tym celu przeanalizowano różne aspekty, takie jak działalność polityczną badanej grupy, jej wkład w demokratyzację i wsparcie dla Ukrainy oraz formy organizacyjne, w które Ukraińcy się angażują.

Projekt wykazał zarówno podobieństwa jak i różnice pomiędzy Ukraińcami zaangażowanymi w działania Polsce i w Niemczech. Ponadto sformułowano rekomendacje co do tego, jak można promować działalność Ukraińców w obu krajach. Rekomendacje skierowane są do władz ukraińskich, polskich i niemieckich oraz organizacji pozarządowych.

Pytania i metodologia

Grupa Ukraińców mieszkających w Niemczech i w Polsce jest bardzo zróżnicowana pod kątem zaangażowania w działania na rzecz swojej ojczyzny. Spektrum sięga od osób aktywnych politycznie i społecznie po osoby bierne i niezainteresowane działalnością społeczno-polityczną. Analizując osoby zaangażowane, ich wiedzę, doświadczenie i kontakty lokalne widać, że są one potencjalnymi partnerami we wspieraniu ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego dla organizacji i instytucji w Niemczech i w Polsce. W interesie obu krajów leży zatem wspieranie zaangażowania tej grupy. Ukierunkowane wsparcie dla wybranych organizacji wymaga jednak znajomości społeczności ukraińskich w obu krajach.

W celu sformułowania zaleceń dotyczących wspierania Ukraińców mieszkających w Niemczech i w Polsce przeprowadzono wywiady pogłębione, w których zbadano następujące aspekty:

  1. aktywność społeczną migrantów ukraińskich i mniejszości ukraińskiej w Polsce,
  2. różne formy wsparcia Ukrainy i Ukraińców podczas Euromajdanu i późniejszej okupacji Krymu oraz wojny w Donbasie od 2014 r.,
  3. udział migrantów i mniejszości ukraińskiej w Polsce w rozwoju demokracji w Ukrainie.

Szczególną uwagę zwrócono również na problemy, jakie napotykają Ukraińcy w Polsce i w Niemczech podczas swojej działalności aktywistycznej, oraz na potencjalne rozwiązania tychże problemów.

Podczas doboru uczestników badania dążono do osiągnięcia ich maksymalnej heterogeniczności. Celem było uwzględnienie jak najszerszego wachlarza różnych form zaangażowania w każdym z krajów, tak, aby ukazać pełne spektrum działań społecznych na rzecz Ukrainy i Ukraińców. Zarówno w Polsce jak i w Niemczech przeprowadzono ponad 40 wywiadów.

W próbie ekspertów znaleźli się naukowcy, dziennikarze, duchowni, kadra kierownicza organizacji pozarządowych, urzędnicy administracji państwowej z Niemiec, Polski i Ukrainy oraz politycy niemieccy i polscy. Próba osób zaangażowanych składała się z przedstawicieli organizacji oraz osób, które angażowały się w sposób nieformalny (po dwie osoby angażujące się indywidualnie z każdego kraju). Dotyczyło to zarówno tych, którzy byli zaangażowani przed Euromajdanem, jak i tych, którzy rozpoczęli działalność aktywistyczną w reakcji na tenże kryzys oraz wojnę w Ukrainie. Obszary zaangażowania obejmowały edukację, politykę, pomoc humanitarną, kulturę, sport i religię. Respondenci pochodzili nie tylko z Warszawy i Berlina, ale także z Olsztyna, Rzeszowa i Wrocławia oraz wielu miast w północnych, wschodnich, południowych i zachodnich Niemczech.

Osiągnięte wyniki

Badania wykazują wiele podobieństw w zaangażowaniu ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego w sprawy ojczyzny, własnych rodaków i reform podczas działań w Ukrainie, Polsce jak i w Niemczech. Niemniej jednak można zaobserwować również rozbieżności wynikające z różnic w integracji ze społeczeństwem niemieckim lub polskim, odległości geograficznej, kulturowej i językowej Niemiec lub Polski od Ukrainy, a także z różnic w polityce obu krajów w stosunku do badanych grup.

Na przykład w Polsce, dzięki swojej silniejszej pozycji organizacyjnej, Kościół greckokatolicki może w znacznie większym stopniu służyć jako platforma zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego i przyczyniać się do stabilizacji tożsamości ukraińskiej niż ma to miejsce w Niemczech.

Innym powodem obserwowanych różnic jest stosunek społeczeństw obu krajów do konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Podczas gdy w Polsce obywatele od samego początku byli przekonani, że to Rosja jest w tej sytuacji agresorem, w Niemczech opinia publiczna była w tej kwestii podzielona.

W związku z tym Ukraińcy mieszkających w Polsce są bardziej zainteresowani zaangażowaniem obywatelskim niż ci przebywający w Niemczech. Znajduje to odzwierciedlenie m.in. w obecności medialnej Ukraińców, którym w Polsce poświęca się znacznie więcej uwagi. Przedstawiciele ukraińskich aktywistów stali się również ważnymi kontaktami i źródłem informacji dla polskich dziennikarzy, podczas gdy w Niemczech praca dziennikarska w tym temacie wymaga większego nakładu pracy.

Jednocześnie Euromajdan miał bezpośredni wpływ na zaangażowanie i współpracę ukraińskich mieszkańców Polski i Niemiec. Zakres działań społeczeństwa obywatelskiego przesunął się od opieki nad własną społecznością emigracyjną do wspierania rodaków w kraju pochodzenia. Ukraińcy mieszkający w Niemczech starają się zainteresować Niemców sytuacją polityczną w swojej ojczyźnie, aby korygować tym samym obecne w Niemczech przejawy rosyjskiej propagandy.

Zmiany na scenie politycznej sprawiły również, że ambasada i konsulaty ukraińskie w Polsce i w Niemczech stały się ważnymi punktami odniesienia dla zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego. Jednakże Ukraińcy różnie oceniają współpracę z agencjami rządowymi w Polsce oraz w Niemczech, co jest bezpośrednim wynikiem ich indywidualnych doświadczeń. Organy polskiej administracji są przeważnie postrzegane przez Ukraińców w bardziej pozytywnym świetle, po części na skutek ich mniejszej biurokratyzacji.

Warto wspomnieć jednakże, iż stereotypy o narodzie ukraińskim nadal dominują w części polskiego społeczeństwa i niekiedy budzą pewien sceptycyzm, co do działalności zaangażowanych Ukraińców. Z drugiej strony, w Niemczech osoby zaangażowane spotykają się z ciągłym brakiem zrozumienia sytuacji w Ukrainie.

Ukraińcy w obu krajach próbują temu przeciwdziałać poprzez żywe zaangażowanie w życie kulturalne i społeczno-polityczne. Dzięki rozlicznym wydarzeniom społecznym i kulturalnym chcą przełamać uprzedzenia wobec Ukrainy i przedstawić ukraińskie spojrzenie na rozwój sytuacji politycznej. Podczas gdy w Polsce widoczna jest potrzeba poprawy sposobu, w jaki postrzegana jest Ukraina, Ukraińcy w Niemczech skarżyli się na niewystarczającą wiedzę na temat swojego kraju oraz częściową obojętność. W związku z tym poparcie polskiego społeczeństwa dla działań ukraińskich aktywistów jest znacznie większe niż ma to miejsce w przypadku Niemiec.

Zaangażowani w sprawy społeczeństwa obywatelskiego Ukraińcy w Polsce i w Niemczech, stoją przed wyzwaniem jakim jest stworzenie infrastrukturalnych podstaw umożliwiających prowadzenie działalności. Istnieją jednak różnice między tymi dwoma krajami. W Niemczech różnice te wynikają przede wszystkim z tego, jak złożony jest proces instytucjonalizacji nieformalnych inicjatyw. Zadanie utrudnia tu brak wiedzy na temat możliwości finansowania i ograniczone doświadczenie w zakresie składania wniosków. W Polsce tylko kilka inicjatyw i organizacji działających na rzecz Ukraińców otrzymuje stałe finansowanie. Brakuje również instrumentów rządowych, które wspierałyby organizacje migrantów.

W obu krajach wyzwaniem pozostaje utrzymanie długoterminowego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego Ukraińców na rzecz ojczyzny, ponieważ intensywne zaangażowanie w początkowej fazie nieuchronnie prowadzi do zmęczenia. Stagnacja procesu reform na Ukrainie jeszcze bardziej zaostrza te objawy.

Zalecenia sformułowane na podstawie wyników badań zostały szczegółowo przedstawione w publikacji. Ponadto odbyła się prezentacja publikacji i dyskusje na wielu konferencjach oraz z decydentami.

Najważniejsze publikacje będące efektem projektu

Agnieszka Łada, Katrin Böttger (red.), #EngagEUkraine. Zaangażowanie społeczne Ukraińców w Polsce i w Niemczech, Warszawa 2016.

Agnieszka Łada, Katrin Böttger (red.), #EngagEUkraine. Engagement der Ukrainer in Polen und Deutschland, Warschau 2016.

Andriy Korniychuk, Magdalena Patalong, Richard Steinberg, Ukrainians in Poland and Germany: What Role during Euromaidan and in Ukraine’s ongoing Transformation. W: Soviet and Post-Soviet Politics and Society, Oxford/Stuttgart, 2017.

Ljudmyla Melnyk, Magdalena Patalong, Richard Steinberg, Ukrainian Diasporic Community in Germany: Main Characteristics and its Engagement for its Homecountry. W: UA: Ukraine Analytica, Wyd. 2 (4) 2016.

Ljudmyla Melnyk, Magdalena Patalong, Julian Plottka, Richard Steinberg, How the Ukrainian Diasporic Community in Germany Contributes to EU’s Policy in its Home Country, IEP Policy Paper on Eastern Europe and Central Asia Nr. 9, Maj 2016.

Zespół projektowy

Dr Agnieszka Łada
Dr Agnieszka Łada
Dyrektor Programu Europejskiego, Instytut Spraw Publicznych (ISP)

Dr Katrin Böttger
Dr Katrin Böttger
Wicedyrektor Instytutu Polityki Europejskiej (IEP) Berlin

Siobhan Kaltenbacher
Instytut Polityki Europejskiej (IEP)

Andriy Korniychuk
Instytut Spraw Publicznych (ISP)

Ljudmyla Melnyk
Instytut Spraw Publicznych (ISP)

Magdalena Patalong
Instytut Polityki Europejskiej (IEP)

Julian Plottka
Instytut Polityki Europejskiej (IEP)

Justyna Segeš Frelak
Instytut Spraw Publicznych (ISP)

Richard Steinberg
Instytut Polityki Europejskiej (IEP)

Łukasz Wenerski
Instytut Spraw Publicznych (ISP)

Wydarzenia organizowane w ramach projektu

24 maja 2016, Warszawa: Prezentacja i omówienie publikacji,

26 maja 2016, Berlin: Prezentacja i omówienie publikacji,

30 czerwca 2019, Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności: Prezentacja publikacji na konferencji PNFN, na zaproszenie Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki,

01 marca 2016, Wiedeń:  The 5th Young Scholars Forum (YSF) on Central- and South East Europe „Challenges and Opportunities of Migration in and from South East Europe“,

31 października–2 listopada 2016, Moskwa: Konferencja „Nationalisms in the Post-soviet Space: Logics, Ethics, Practices” organizowana przez Centre d’Etudes Franco-Russe w Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej (RANEPA),

8–10 lipca 2016, Berlin: 24th Conference of the Young Eastern Europe Experts (JOE),

28–29 kwietnia 2016, Maastricht: Konferencja: „The role of non-state actors in the EU’s relations with Eastern Europe and Central Asia” na Uniwersytecie w Maastricht,

5–6 listopada 2015, Frankfurt and Odrą, Konferencja: „Ukraine’s historical and contemporary interlockings: A transnational perspective on transformations”, organizowana przez Frankfurt Institute for Transformation Studies (FIT) oraz German Society for Eastern European Studies (DGO) we Frankfurcie nad Odrą.

powrót