Informacje dla wnioskodawców

Co wspieramy

Wspieramy przedsięwzięcia naukowe realizowane w partnerstwie polsko-niemieckim przez uczelnie i pozauniwersyteckie instytucje badawcze. Oprócz projektów badawczych dotujemy także wydarzenia naukowe, nowe struktury badawcze i edukacyjne, a także działania poszerzające akademickie sieci kontaktów.

Fundacja wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych. Projekty muszą byċ realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. Udział procentowy pozytywnych decyzji w konkursach Fundacji wynosi na ogół 20 do 30%.

PNFN skupia się w pierwszej kolejności na tematach dotyczących stosunków polsko-niemieckich. Niemniej jednak, aspekty dotyczące innych krajów, względnie kultur mogą stanowić część finansowanych projektów. W wielu przypadkach sensowne wydaje się w szczególności uwzględnienie stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim. Tematy mogą odnosić się zarówno do współczesności jak i dotyczyć przeszłości. Priorytetowo traktowane będą projekty poruszające kwestie związane z fenomenami nowożytności.

Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych Fundacja wyznaczyła cztery priorytety tematyczne:

 1. Transfer kultury i wiedzy
 2. Procesy europeizacji
 3. Zmiana norm i wartości
 4. Wielojęzyczność

Każdy projekt winien zostać przydzielony jednemu (lub kilku) priorytetowi tematycznemu. Dalsze informacje są dostępne w tekście „opis priorytetów tematycznych“. Finansowanie projektu spoza obszaru wyznaczonych priorytetów jest jedynie w szczególnych, uzasadnionych przypadkach możliwe. Wnioskodawcy powinni się w razie wątpliwości odpowiednio wcześnie zgłosić do Biura Fundacji z krótkim opisem projektu, aby sprawdzić, czy projekt wpisuje się w obszar wspierania.

Informacje o konkursach

PNFN przyznaje dotacje w dwóch oddzielnych konkursach:

Średnio jedna trzecia wniosków jest rozpatrywana pozytywnie. Składanie wniosków do Fundacji możliwe jest tylko na formularzach dostępnych na tej stronie internetowej.

Nie przyznajemy dotacji na:

 • Projekty z dziedzin naukowych spoza głównego obszaru wspierania (np. nauk medycznych, technicznych lub ścisłych)
  Fundacja przyznaje dotacje na projekty w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa oraz prawoznawstwa, nauk społecznych i ekonomicznych.
 • Projekty pojedynczych osób, w tym także indywidualne stypendia na cele naukowe (np. pobyty badawcze lub studyjne)
  PNFN finansuje wyłącznie partnerskie projekty realizowane przez naukowców polskich i niemieckich uczelni lub innych instytucji naukowych. Udział dalszych partnerów z innych krajów nie jest wykluczony.
 • Publikacje nie związane z projektami Fundacji
  Koszty druku lub tłumaczenia są dotowane, jeśli dana publikacja jest wynikiem projektu wspieranego przez Fundację.
 • Projekty bez szczególnego odniesienia do tematyki polsko-niemieckiej (np. konferencje z małym udziałem polskich i niemieckich uczestników)
  Uczestnictwo osób z innych krajów oraz dodatkowe wątki spoza relacji polsko-niemieckich są dopuszczalne.

 

Deutsch
(URL: http://www.dpws.de/de/451.html)

Kontakt

 • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

  • Witold Gnauck
  • Dyrektor zarządzający
  • +49-(0)335-6640593
  • e-mail
  • Daria Mudzo-Wieloch
  • Zastępczyni dyrektora /
  • Kierownik projektów
  • +49-(0)335-6640593
  • e-mail
  • Martina Gierke
  • Specjalistka ds. administracyjno-
  • finansowych
  • Księgowa
  • +49-(0)335-6640226
  • e-mail
  • Große Scharrnstr. 23 a
  • 15230 Frankfurt (Oder)
  • +49-(0)335-6640595
  • Homepage