DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

19.11.2008 r.

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki rozpoczyna działalność

Celem jest bliska współpraca studentów i naukowców z obu krajów.

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN) rozpoczyna swą działalność. Fundacja wspiera przede wszystkim przedsięwzięcia w zakresie nauk humanistycznych, kultury, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych. Projekty powinny być przygotowane i zrealizowany we współpracy studentów i naukowców z obu krajów. .Adresatami finansowania są szkoły wyższe, pozauczelniane jednostki naukowe i inne instytucje naukowe w Polsce i w Niemczech. Decydującym kryterium przyznawania środków jest jakość projektu oraz jego znaczenie dla porozumienia między Polakami i Niemcami.

Z okazji rozpoczęcia działalności Fundacji pani Annette Schavan, Federalna Minister ds. Edukacji i Badań Naukowych, podkreśliła znaczenie polsko – niemieckiej kooperacji. „Fundacji przypada w udziale kluczowa rola przy pogłębianiu współpracy polsko – niemieckiej. Wspiera ona dialog i porozumienie między naszymi narodami. Korzyści odnoszą z tego ludzie w obu krajach i całej Europie”.

Fundacja założona przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec i Kraj Związkowy Brandenburgię dysponuje kapitałem wysokości prawie 50 milionów euro. Polska przekaże w nadchodzących latach fundacji równowartość 5 milionów euro. Z okazji podpisania Umowy Międzyrządowej w czerwcu 2008 roku prof. Barbara Kudrycka , minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz Annette Schavan , federalna minister edukacji i badań naukowych podkreśliły znaczenie  Polsko – Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.

W związku z tym, że postanowienia umowy między rządami RP i Niemiec  o współpracy w ramach Polsko – Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki nie weszły jeszcze w życie, a Strona polska nie przekazała jeszcze jej wkładu finansowego - projekty będą początkowo finansowane tylko przez Niemcy.

Celem Fundacji jest wspieranie nauki i porozumienia między narodami poprzez wspomaganie polsko – niemieckiej współpracy studentów, naukowców i badaczy
z obu krajów. W skład kuratorium, zarządu i rady naukowej wchodzą przedstawiciele obu krajów. Przewodniczącą zarządu jest była przewodnicząca Bundestagu pani Rita Süssmuth.

W pierwszym konkursie wnioski o finansowanie zgłaszane mogą być do 6 stycznia 2009 roku.

Dalsze informacje na temat formularzy do przygotowania wniosków dostępne są w obu językach na stronie internetowej fundacji https://www.dpws.de/ i https://www.pnfn.pl/

Zródło: informacja prasowa Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Naukowych z dnia 19.11.2008 roku.

powrót

Kontakt

Witold Gnauck
Dyrektor zarządzający
E-Mail

Daria Mudzo-Wieloch
Wicedyrektorka | Kierowniczka projektów
E-Mail

Martina Gierke
Koordynatorka ds. finansowych
E-Mail