Informacje dla wnioskodawców

Uproszczony konkurs

Aktualne terminy składania wniosków: 21 maj 2021 r. / 1 grudzień 2021 r.
Ogłoszenie decyzji: lipiec 2021 r. / kwiecień 2022 r.
Pozytywnie rozpatrzone projekty będą mogły się rozpocząć najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

Fundacja wprowadziła uproszczone postępowanie konkursowe dla wniosków do kwoty 10.000 tys. euro.

Następujące warunki muszą zostaċ spełnione:

  • Projekty muszą byċ realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.
     
  • Dotacja PNFN może stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu. 30% wydatków zbiorowych powinny stanowiċ środki własne lub inne źródła finansowania.
     
  • Od 2018 r. fundacja wyznaczyła ze względu na ograniczone środki finansowe priorytet wspierania projektów o długofalowym działaniu (np. projekty, które mają szansę uzyskania dodatkowych środków z innych źródeł finansowania na kontynuację przedsięwzięcia lub perspektywę rozwinięcia z przyznanej dotacji większego projektu).
     
  • Wnioskodawca, który jest zarazem odbiorcą dotacji PNFN w innym projekcie konkursu uproszczonego, jest uprawniony do zlożenia wniosku dopiero po jego terminowym i prawidłowym rozliczeniu. Poszczególne instytuty danego uniwersytetu są rozumiane jako różni wnioskodawcy.  

Prosimy o korzystanie z aktualnych formularzy Fundacji w rubryce "Dokumenty", ponieważ Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją. W rubryce "Dokumenty" znajdują sie również dalsze informacje na temat procedur składania wniosków.

Przeciętna kwota przyznanych środków wynosi 6.000 do 8.000 euro. Udział procentowy pozytywnych decyzji w tym konkursie Fundacji wynosi ok. 30 do 40 %.

Stan: 30.03.2021 r.

Deutsch
(URL: http://www.dpws.de/de/530.html)

Dokumenty