DIALOG IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTENW NAUKACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH
DE | PL

20.8.2018 r.

Konkurs specjalny Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki: „Ciągłość i zmiana w komunikacji we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich”

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki ogłasza konkurs specjalny pod hasłem „Ciągłość i zmiana w komunikacji we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich”

Tym tematem chce zainteresować szersze kręgi zainteresowanych nauką odbiorców. Na ten cel przeznaczą ministerstwa nauki obu krajów dodatkowe środki w wysokości 300 tys. euro. Zespoły naukowo-badawcze z polskich i niemieckich instytucji naukowych mogą się ubiegać wspólnym projektem o dotację. Badania mogą być poświęcone roli określonych grup i aktorów społecznych. Szczególne znaczenie przypada przy tym interakcjom w polityce, mediach i w ramach społeczeństwa obywatelskiego.

„Stosunki polsko-niemieckie są w perspektywie europejskiej szczególnie intensywne oraz różnorodne i w dużym stopniu zależą od sposobu i jakości komunikacji między państwami, społeczeństwami i mediami obu krajów”, podkreśla prof. Rita Süssmuth, przewodnicząca zarządu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki i była przewodnicząca Bundestagu. „Tym konkursem chcemy się przyczynić do lepszego zrozumienia tych procesów komunikacyjnych.“

W badaniach powinno znaleźć się również miejsce na analizę takich aspektów jak wpływ specyfiki danej kultury politycznej na komunikację, rola mediów w propagowaniu wiedzy o sąsiednim kraju oraz postawy i międzykulturowe kompetencje elit. Szczególne znaczenie ma gruntowne przeobrażenie komunikacji w wyniku dynamicznego rozwoju internetu i mediów społecznościowych. W centrum projektu badawczego powinna znaleźć się współczesność, przy czym moüliwe jest również uwzględnienie perspektywy historycznej.

Wnioski należy nadesłać w języku polskim oraz niemieckim do 15 listopada 2018 r. Fundacja ogłosi decyzję o przyznaniu dotacji najpóźniej do końca kwietnia 2019 r.

Konkurs specjalny komunikacja

20 sierpnia 2018 r.

wracać

Kontakt

Witold Gnauck
Dyrektor zarządzający
E-Mail

Daria Mudzo-Wieloch
Wicedyrektor | Kierownik projektów
E-Mail

Martina Gierke
Koordynator ds. finansowych
E-Mail