Ciągłość i zmiana w komunikacji we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich

Stosunki polsko-niemieckie należą, zwłaszcza po przełomie 1989 roku, do najintensywniejszych relacji, jakie istnieją między państwami i narodami w Europie. Obejmują one wiele poziomów  życia politycznego i społecznego i w dużym stopniu zależą od sposobu i jakości komunikacji między państwami, społeczeństwami i mediami obu krajów.

W konkursie specjalnym Polsko-Niemiecka Fundacja Nauki wspiera empiryczne i teoretyczne badania nad komunikacją we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich. Badania mogą być poświęcone roli określonych grup i aktorów społecznych; szczególne znaczenie przypada przy tym komunikacyjnym interakcjom w polityce, mediach i w ramach społeczeństwa obywatelskiego.

W badaniach powinno znaleźć się również miejsce na analizę takich aspektów jak wpływ specyfiki danej kultury politycznej na komunikację, rola mediów w propagowaniu wiedzy o sąsiednim kraju oraz postawy i międzykulturowe kompetencje elit. Szczególne znaczenie ma gruntowne przeobrażenie komunikacji w wyniku dynamicznego rozwoju internetu i mediów społecznościowych.

W centrum projektu badawczego powinna znaleźć się współczesność, zwłaszcza okres po wstąpieniu Polski do UE i charakterystyczne dla niego dziejsze wyzwania, przy czym uprawnione jest również uwzględnienie perspektywy historycznej.


Warunki składania wniosków

Zgodnie z praktyką  PNFN uprawnieni do składania wniosków są naukowcy i naukowczynie ze szkół wyższych, pozauniwersyteckich instytutów badawczych i pozostałych instytucji naukowych w Niemczech i Polsce, we współpracy z odnośnymi instytucjami z drugiego kraju.

Zespoły badawcze muszą zaprezentować szczegółową koncepcję metodyczną i organizacyjną swojego zamierzenia badawczego. Fundacja przykłada szczególną wagę do przedstawienia stanu dotychczasowych badań, co powinno być podstawą do opracowania projektu badawczego. Dotacja przydzielona projektowi może wynosić maksymalnie 300 000 euro, projekt może trwać od 24 do 36 miesięcy.

Uczestnicy projektu, który otrzyma dotację, zobowiązani są do przedstawienia wyników projektu przynajmniej raz w roku. Może to przybrać formę sprawozdania, ale też wydarzenia naukowego. Tego rodzaju „kamienie milowe" projektu należy konkretnie przedstawić już we wniosku.

Formularze wnioskowe będą dostępne na tej stronie od końca sierpnia 2018 r.


Procedura konkursowa

Termin składania wniosków upływa 15 listopada 2018 r. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje zarząd  PNFN. Opiniowanie merytoryczne wniosków leży w kompetencji rady fundacji – rozszerzonej o naukowców spoza tego grona. Decyzja zostanie podjęta najpóźniej do końca kwietnia 2019 r. Projekt zatwierdzony przez Fundację może rozpocząć się najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

Stan: 13.08.2018 r.

Deutsch
(URL: http://www.dpws.de/de/648.php)

Dokumenty

Kontakt

 • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

  • Witold Gnauck
  • Dyrektor zarządzający
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640593
  • Adres e-mail: gnauck@pnfn.pl
  • Dr. Ewa Trutkowski
  • Kierownik projektów
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640594
  • Adres e-mail: trutkowski@pnfn.pl
  • Daria Mudzo-Wieloch
   (urlop wychowawczy do 10.2020 r.)
  • Zastępczyni dyrektora / Kierownik projektów
  • Martina Gierke
  • Specjalistka ds. administracyjno-finansowych
  • Księgowa
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640226
  • Adres e-mail: gierke@pnfn.pl
  • Logenstr. 9-10
  • 15230 Frankfurt (Oder)
  • Numer faksu: +49-(0)335-6640595
  • Homepage: http://www.pnfn.pl