Informacje dla wnioskodawców

Główny konkurs

„PNFN jest w trakcie opracowywania strategii. Wyniki tego procesu opublikujemy prawdopodobnie w grudniu 2017r. Oczekujemy istotnych zmian priorytetów tematycznych, mogą również nastąpić zmiany w procedurach i wytycznych wspierania. Oto przewidywane terminy następnych konkursów (prosimy koniecznie o sprawdzenie stron Fundacji, aby się dowiedzieć o ewentualnych zmian):
15 stycznia 2018: termin składania wniosków w uproszczonym konkursie
1 kwietnia: termin składania wniosków w głównym konkursie
początek maja: ogłoszenie decyzji w uproszczonym konkursie
15 maja: termin składania wniosków w uproszczonym konkursie
początek października: ogłoszenie decyzji w głównym oraz w uproszczonym konkursie“

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN) wspiera naukę oraz porozumienie między narodami w oparciu o współpracę pomiędzy studentami, naukowcami i badaczami obydwu krajów. Zgodnie z założeniami Fundacja przyznaje dotacje na przedsięwzięcia przeprowadzane w ramach współpracy dwustronnej pomiędzy szkołami wyższymi lub innymi instytucjami naukowymi.

PNFN skupia się w pierwszej kolejności na tematach dotyczących stosunków polsko-niemieckich. Niemniej jednak, aspekty dotyczące innych krajów, względnie kultur mogą stanowić część finansowanych projektów. W wielu przypadkach sensowne wydaje się w szczególności uwzględnienie stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim. Tematy mogą odnosić się zarówno do współczesności jak i dotyczyć przeszłości. Priorytetowo traktowane będą projekty poruszające kwestie związane z fenomenami nowożytności.

Fundacja wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych. Adresatami wsparcia są szkoły wyższe, pozauczelniane jednostki naukowe i inne instytucje naukowe w Polsce i w Niemczech. Projekty muszą byċ realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. Udział procentowy pozytywnych decyzji w konkursach Fundacji wynosi na ogół 20 do 30%.

Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych Fundacja wyznaczyła cztery priorytety tematyczne:

 1. Transfer kultury i wiedzy
 2. Procesy europeizacji
 3. Zmiana norm i wartości
 4. Wielojęzyczność

Tymczasowo wybrane priorytety tematyczne znajdują się w fazie testowej i zostały wstępnie ustalone na kilka lat.

Ze względu na ograniczone zasoby finansowe PNFN tylko w wyjątkowych przypadkach przyznaje dotacje przekraczające kwotę 100.000 euro. Średnia kwota dotacji wynosi pomiędzy 50.000 euro a 70.000 euro. Kwota dotacji winna być dzielona możliwie równo pomiędzy partnerów projektu z Polski i Niemiec, przy czym jedna ze stron może otrzymać maksymalnie 70 % środków. Niemniej jednak przyznane środki są zawsze wypłacane jednej instytucji - w Polsce albo w Niemczech - która to instytucja będzie odpowiedzialna za przekazanie środków drugiemu partnerowi.

W odniesieniu do realizacji projektu preferuje się przyznawanie stypendiów. Stawka dla doktorantów wynosi 1 200 euro w Niemczech/600 euro w Polsce względnie post-doktorantów 1 400 euro w Niemczech/800 euro w Polsce. Oprócz stypendium możliwa jest wypłata dodatku rodzicielskiego w wysokości 400 euro miesięcznie w Niemczech/200 euro miesięcznie w Polsce.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest sfinansowanie części etatu w maksymalnym wymiarze 20 godzin tygodniowo.

Stan: 17.07.2017 r.

Deutsch
(URL: http://www.dpws.de/de/547.php)

Dokumenty

Kontakt

 • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

  • Witold Gnauck
  • Dyrektor zarządzający
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640593
  • Adres e-mail: gnauck@pnfn.pl
  • Daria Mudzo-Wieloch
  • Zastępczyni dyrektora
  • Kierownik projektów
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640594
  • Adres e-mail: mudzo-wieloch@pnfn.pl
  • Martina Schurig
  • Specjalistka ds. administracyjno-finansowych
  • Księgowa
  • Numer telefonu: +49-(0)335-6640226
  • Adres e-mail: schurig@pnfn.pl
  • Logenstr. 9-10
  • 15230 Frankfurt (Oder)
  • Numer faksu: +49-(0)335-6640595
  • Homepage: http://www.pnfn.pl